Jagiellonian University Repository

Badanie związku pomiędzy stopniem kontroli astmy a stanem czynnościowym układu oddechowego

pcg.skipToMenu

Badanie związku pomiędzy stopniem kontroli astmy a stanem czynnościowym układu oddechowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowobilski, Roman pl
dc.contributor.author Więckowska, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:30:49Z
dc.date.available 2020-07-26T20:30:49Z
dc.date.submitted 2016-07-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210282
dc.language pol pl
dc.title Badanie związku pomiędzy stopniem kontroli astmy a stanem czynnościowym układu oddechowego pl
dc.title.alternative Research of connection between asthma control and the state of respiratory system pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp. Leczenie chorych na astmę wymaga ciągłej kontroli choroby. Sama postać kliniczna astmy znacząco wpływa na życie pacjenta. Odpowiednia kontrola astmy pozwala ograniczyć jej negatywne skutki. Obecnie istnieje wiele narzędzi służących do oceny kontroli astmy, a także do oceny czynności płuc (PEF i FEV1) czy też oceny parametrów klinicznych. Zastosowanie w tej kwestii znajdują również kwestionariusze oceniające subiektywną kontrolę astmy i szybkie testy kontroli astmy takie jak np.: Asthma Control Test (ACT). Pomimo wielu badań nadal nie określono jednego stanowiska, który z parametrów lub ich połączenie, mogłyby być przydatne by wiarygodnie w określić stopień kontroli astmy.Cel. Celem pracy była badanie związku pomiędzy stopniem kontroli astmy, a stanem czynnościowym układu oddechowego. Materiał. W badaniu wzięło udział 40 pacjentów, z czego większość stanowiły kobiety (65%). Średnia wieku dla badanych kobiet wynosiła = 54,1 ±12,7, dla mężczyzn = 49,8 ± 13,7.Metody. Dane pacjentów zostały zebrane podczas wywiadu i zamieszczone w bazie danych. U wszystkich pacjentów wykonano podstawowe badanie spirometryczne oraz pomiar siły mięśni oddechowych. Do oceny stopnia kontroli astmy wykorzystano polską wersję formularza ACT.Wyniki. Wartości spirometryczne oraz siła mięśni oddechowych u ogółu badanych wyniosły średnio: dla FEV1: =83,38 ±19,66, dla PEF: = 90,37 ±20,75. Dla ogółu badanych średnie wartości FEV1 były niższe od średnich wartości PEF. W Teście ACT średnia wartość uzyskach wyników wynosiła: = 19,26 ±4,74 dla ogółu badanych. Najwyższa średnia wartość została odnotowana w pytaniu dotyczącym wpływu astmy na wykonywanie normalnych czynności dnia codziennego: = 3,95 ±0,97.Wnioski. Istnieje dodatnia korelacja pomiędzy stopniem kontroli astmy, a stanem czynnościowym układu oddechowego. Regularne wykonywanie badań czynnościowych układu oddechowego pozwala na monitorowanie stopnia kontroli astmy. pl
dc.abstract.en Background. The treatment of patients with asthma requires continuous monitoring of the disease. The very form of clinical asthma significantly affects the patient's life. Adequate control of asthma can reduce its negative effects. Currently, there are many tools for assessing asthma control, as well as the evaluation of lung function (PEF and FEV1) or evaluation of clinical parameters. The application in this regard is also subjective questionnaires evaluating asthma control and rapid tests in asthma control such as .: ACT. However, in spite of many efforts still not developed a significant position on which the parameters or their combination that gave the best results to reliably determine the control of asthma.Objective. The aim of this study was to evaluate the relationship between the degree of asthma control, and functional status of the respiratory systemSubjects. The study involved a total of 40 people, of which 65% were women. The average age for women was = 54.1 ± 12.7; Men = 49.8 ± 13.7.Methods. Patient data was collected during the interview and was included in the database. All patients underwent spirometry and measurement of basic respiratory muscle strengths. The Polish version of the form Asthma Control Test (ACT) was used to assess the degree of asthma control.Results. Spirometry and respiratory muscle strength in all surveys averaged (for FEV1) = 83.38 ± 19.66; (For PEF) = 90.37 ± 20.75. For the total sample average, FEV1 were lower than the mean values of PEF. The ACT average value of the yields results were as follows: = 19.26 ± 4.74 for all respondents. The highest mean value was recorded in the question on the impact of asthma to perform normal activities of daily living: = 3.95 ± 0.97.Conclusion. There are differences in the control of asthma, depending on the functional state of the respiratory system. Regular tests are performed, the pulmonary function allows you to monitor the degree of asthma control. pl
dc.subject.pl kontrola astmy, astma, spirometria, stan czynnościowy układu oddechowego pl
dc.subject.en asthma control, asthma, spirometry, functional status of the respiratory system pl
dc.contributor.reviewer Nowobilski, Roman pl
dc.contributor.reviewer Śliwka, Agnieszka pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103805-132390 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)