Jagiellonian University Repository

Ocena zależności gęstości mineralnej kości (BMD) a siłą mięśniową.

pcg.skipToMenu

Ocena zależności gęstości mineralnej kości (BMD) a siłą mięśniową.

Show full item record

dc.contributor.advisor Czerwiński, Edward [SAP20000076] pl
dc.contributor.author Domagała, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:29:03Z
dc.date.available 2020-07-26T20:29:03Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210254
dc.language pol pl
dc.title Ocena zależności gęstości mineralnej kości (BMD) a siłą mięśniową. pl
dc.title.alternative Rating dependence of bone mineral density (BMD) and muscle strength. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Streszczenie Wstęp: Osteoporoza to choroba dotycząca coraz większej liczby pacjentów geriatrycznych. Najpoważniejszą konsekwencją tego schorzenia jest „złamanie niskoenergetyczne”, niosące za sobą wiele komplikacji zdrowotnych i spadek jakości życia. Do złamań dochodzi głównie w wyniku upadku, którego skutek jest nieadekwatny do stopnia urazu. Czynników wpływających na upadek jest wiele, są to między innymi: osłabione u osób starszych mięśnie, które w szczególności przyczyniają się do problemów z utrzymaniem równowagi oraz niska gęstość mineralna kości, powodująca małą odporność szkieletu na stresy mechaniczne. Cel pracy: Ocena zależności gęstości mineralnej kości (BMD) a siłą mięśniową u wybranej grupy pacjentów. Dodatkowe pytania badawcze dotyczyły oceny zależności pomiędzy BMD a wiekiem oraz zależności między siłą mięśniową a wiekiem u przebadanej grupy osób. Materiały i metody: U 32 pacjentów Krakowskiego Centrum Medycznego wykonano badanie densytometryczne metodą DXA oraz pomiar siły mięśniowej za pomocą dynamometru. Dodatkowo pacjenci wypełnili ankietę, która dotyczyła podstawowych informacji zdrowotnych. Do sporządzenia wyników został wykorzystany program Microsoft Office Excel. Podsumowanie: Badania pokazały, że w grupie kobiet z najniższą siłą mięśniową, średnie BMD było niższe niż u kobiet z najwyższą siłą mięśniową. Zbadana zależność między BMD a wiekiem wykazała większą średnią wartość BMD u pacjentów najmłodszych niż u najstarszych. Średnia siła mięśniowa w grupie najmłodszych kobiet była wyższa niż u kobiet najstarszych. U mężczyzn wyniki sugerowały spadek siły mięśniowej wraz z wiekiem. Wnioski: W niniejszej pracy nie można stwierdzić zależności między gęstością mineralną kości a siłą mięśniową. Wynika to z braku reprezentatywnej grupy badanych kobiet i mężczyzn. Wyniki mogą mieć jedynie charakter orientacyjny. Przeprowadzenie badań z udziałem większej liczby pacjentów polepszyłoby rezultaty odnośnie do wnioskowania na ujęte w pracy zależności. pl
dc.abstract.en Abstract Introduction: Osteoporosis is a disease, which relates to the increasing number of geriatric patients. The most serious complication of this disease is "low energy trauma", which causes a lot of health problems and a decrease in quality of life. The fracture occurs as a consequence of patient collapsing, which results in fracture not adequate to the degree of injury. There are a lot of factors affecting patients collapse, such as: muscular weakness of geriatric patients, which significantly contributes to problems with balance and also decrease in mineral density of the bones, which causes decline in skeleton’s immunity to mechanical stress. Aim: Rating dependence of bone mineral density on muscle strength in a specific group of patients. The research question included: dependence of bone mineral density and patient’s (women and men) age and also dependence between muscle strength and age of the patients. Materials and Methods: 32 patients of Cracow Medical Centre had been examined by DXA densitometry method and by dynamometer for muscle strength. In addition, patients completed a questionnaire consisting of basic information on their health. Microsoft Office Excel program has been used to analyse results and create appropriate charts. Summary: Relationship between bone mineral density and muscle strength in women showed that in the group with lower muscle strength, average BMD was lower than in group of women with higher muscular strength. The dependence between BMD and age showed that in the group of younger patients, the average BMD was higher than in the group of the older people. The average power of muscle tissue in young female patients was higher than the average power, measured in patients. In men, the results showed a decrease in muscle strength with age. Conclusions: In the present work, the above dependencies were not shown. There was no actual relationship between these factors because the group of examined women and men was too small. The results can only serve as a guide. Studies with a large number of patients can give a better conclusion of the study. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: Osteoporoza, Gęstość mineralna kości, Densytometria, Sarkopenia pl
dc.subject.en Keywords: Osteoporosis, Bone Mineral Density, Densitometry, Sarcopenia pl
dc.contributor.reviewer Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.contributor.reviewer Czerwiński, Edward [SAP20000076] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103775-178851 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy elektroradiologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)