Jagiellonian University Repository

Opieka nad pacjentką z zagrażającym porodem przedwczesnym w warunkach ambulatoryjnych - studium przypadku.

pcg.skipToMenu

Opieka nad pacjentką z zagrażającym porodem przedwczesnym w warunkach ambulatoryjnych - studium przypadku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Matuszyk, Dorota [SAP20002349] pl
dc.contributor.author Gwoździańska, Sabina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:28:17Z
dc.date.available 2020-07-26T20:28:17Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210242
dc.language pol pl
dc.title Opieka nad pacjentką z zagrażającym porodem przedwczesnym w warunkach ambulatoryjnych - studium przypadku. pl
dc.title.alternative Ambulatory care of a patient with an endangered preterm birth - case study. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp. Poród przedwczesny to ukończenie ciąży między 22. a 36. tygodniem ciąży. Pomimointensywnego rozwoju medycyny częstość porodów przedwczesnych sięga 10% wszystkichporodów, a ich liczba na przełomie ostatnich 50 lat nie uległa zmianie. Niejednorodnośćpatogenezy porodu przedwczesnego warunkuje zróżnicowane standardy profilaktycznei terapeutyczne. Wykrycie i modulacja czynników ryzyka stanowi pierwszy krok w prewencjiporodu przedwczesnego. Profilaktyka, w której istotną rolę odgrywa psychoedukacja jestnajważniejszym elementem postępowania zapobiegawczego w przypadku zagrażającegoporodu przedwczesnego. Kwestie dotyczące porodu przedwczesnego stanowią tematdyskusyjny, a decyzja o sposobie jego ukończenia pozostaje nadal jedną z trudniejszych.Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie opisu przypadku ciężarnej z zagrażającymporodem przedwczesnym i niekorzystną przeszłością położniczą w wywiadzie. W pracyprzeanalizowano etiologię, epidemiologię, profilaktykę, diagnostykę i leczenie ze zwróceniemszczególnej uwagi na istotę holistycznej opieki.Materiał i metody. Praca ma charakter kazuistyczny, stanowi indywidualny opis przypadku.Jest wynikiem kwerendy fachowej literatury naukowej związanej z tematem poroduprzedwczesnego oraz analizy zebranych informacji o pacjentce , które uzyskano za pomocątechnik zbierania danych charakterystycznych dla metody indywidualnego przypadku.Wyniki. W wyniku analizy materiałów uzyskanych za pomocą wymienionych metodi technik zdiagnozowano liczne problemy pielęgniarsko-położnicze. Diagnozy jakiepostawiono dotyczą deficytów wiedzy na temat przebiegu ciąży zagrożonej, czynnikówzwiększających ryzyko porodu przedwczesnego, bólu i dyskomfortu spowodowanegodolegliwościami występującymi u ciężarnej oraz niepokoju związanego z dalszymprzebiegiem ciąży i dobrostanem płodu.Wnioski. Ciężarna z zagrażającym porodem przedwczesnym wymaga holistycznej opieki,która ma na celu kompleksowe wyrównanie deficytów wiedzy, zminimalizowaniedyskomfortu psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie do samopielęgnacji i opieki. pl
dc.abstract.en Introduction. Premature birth is the completion of pregnancy between 22. and 36. week ofgestation. Despite the intensive development of medicine, the frequency of premature birthsreaches 10% of all births and their number has not changed over the last 50 years.The heterogeneity of the pathogenesis of premature birth determines different preventive andtherapeutic standards. The detection and modulation of risk factors is the first step inthe prevention of premature birth. The prevention, in which psycho-education playsan important role, is the most important element of preventative measures in case ofpremature births. The issues related to premature birth are the subject of discussion andthe decision about the manner of its completion is still one of the most difficult.The aim of the work. The aim of the study is to describe a case of a pregnant woman withan endangered premature birth and an unfavorable pregnancy history. The study analyzesthe etiology, epidemiology, prevention, diagnosis and treatment with a particular attention tothe essence of holistic care.Material and methods. The work has a casuistic character and presents an individual casedescription. It is the result of a preliminary survey of professional scientific literature relatedto the topic of premature birth and the analysis of the collected information about the patient,which have been obtained by means of the techniques of data collection characteristic ofthe methods specific to an individual case.Results. As a result of analysis of the materials obtained by means of these methods andtechniques, numerous obstetric problems have been diagnosed. The diagnosis which havebeen made relate to deficits in knowledge of an endangered pregnancy, the factors thatincrease the risk of premature birth, the pain and discomfort caused by symptoms concerningthe pregnant woman and the anxiety associated with the further course of pregnancy andthe foetus well-being.Conclusions. The pregnant woman with an endangered premature birth requires a holisticcare which aims to an extensive make up for the knowledge deficits, minimize the mental andphysical discomfort and a preparation for self- nursing and care. pl
dc.subject.pl ciąża, poród przedwczesny, profilaktyka porodu przedwczesnego,stres. pl
dc.subject.en pregnancy, premature birth, prevention of premature birth, stress. pl
dc.contributor.reviewer Matuszyk, Dorota [SAP20002349] pl
dc.contributor.reviewer Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103762-176276 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)