Jagiellonian University Repository

Analiza kontroli aktywności genu Pxt1 przez miRNA w oparciu o mysie modele z nokautem genów Bat3 i Pxt1

pcg.skipToMenu

Analiza kontroli aktywności genu Pxt1 przez miRNA w oparciu o mysie modele z nokautem genów Bat3 i Pxt1

Show full item record

dc.contributor.advisor Grzmil, Paweł [SAP11016319] pl
dc.contributor.author Kubotsch, Jasmin pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:27:35Z
dc.date.available 2020-07-26T20:27:35Z
dc.date.submitted 2016-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210231
dc.language pol pl
dc.title Analiza kontroli aktywności genu Pxt1 przez miRNA w oparciu o mysie modele z nokautem genów Bat3 i Pxt1 pl
dc.title.alternative Analiza kontroli aktywności genu Pxt1 przez miRNA w oparciu o mysie modele z nokautem genów Bat3 i Pxt1. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niepłodność jest coraz częstszym problemem par starających się o dziecko. Obecnie zjawisko to dotyka co piątą parę, a przyczyny w 50% uwarunkowane są przez czynnik męski. Wydajność reprodukcji męskiej uzależniona jest od spermatogenezy. Dzięki temu skomplikowanemu procesowi biologicznemu powstają gamety męskie- plemniki. W mechanizm powstania męskich komórek rozrodczych zaangażowane są setki genów współpracujących ze sobą, a ostatnie odkrycia wskazują, że prawidłowa translacja zależna jest także od interakcji miRNA z docelowym mRNA transkrybowanych genów. Dzięki technice nokautu genowego możliwe jest scharakteryzowanie funkcji genów, w tym takich, które są odpowiedzialne za prawidłowy proces spermatogenezy. W niniejszej pracy prowadzono trzy niezależne badania dotyczące molekularnych mechanizmów spermatogenezy. W pierwszym projekcie genotypowano myszy z linii Pxt1KO w celu identyfikacji myszy z pojedynczym nokautem genu Pxt1 oraz poszukiwano mutanta myszy z nokautem gen Bag6 z linii Bag6KO. W niniejszej pracy uzyskano mutanta myszy z nokautem genu Bag6. Ponadto, starano się otrzymać mutanta myszy z podwójnym nokautem na genów Pxt1 i Bag6. Strategia wyprowadzenia linii z podwójnym nokautem miała na celu stworzenie bardziej zaawansowanego modelu zwierzęcego, który pomógłby w zrozumieniu skomplikowanych mechanizmów kontroli spermatogenezy. Poza wyprowadzeniem mysich nokautów przeprowadzono analizę kontroli aktywności genu Pxt1. Wygenerowano za pomocą predyktów bioinformatycznych cząsteczki miRNA komplementarne do długiego regionem 3’UTR genu Pxt1, które podejrzewa się o kontrolowania badanego genu. Wytypowano 10 kandydatów: miRNA873, miRNA495, miRNA376c, miRNA141, miRNA379, miRNA125a, miRNA1192, miRNA190, miRNA190b oraz miRNA200a. Eksperymentalnie przeprowadzono doświadczenia ekspresji miRNA dzięki odwrotnej transkrypcji połączonej z łańcuchową reakcją polimerazy DNA w czasie rzeczywistym (qRT-PCR). Udowodniono ekspresję dziewięciu kandydatów w jądrze, a ponadto potwierdzono ekspresję wielu miRNA po raz pierwszy w wątrobie, mózgu i płucach. Analizując ekspresję miRNA495, miRNA376 i miRNA379 w jądrach w różnym okresie rozwoju postnatalnego odnotowano najwyższą ekspresję tych w 14dpp. Dla miRNA190 i miRNA200a odnotowano najwyższą ekspresję w jądrze natomiast znikomą w somatycznych komórkach Sertoliego i Leydiga. Uzyskane wyniki zatwierdziły dziewięcioro kandydatów miRNA mogących uczestniczyć w regulacji genu Pxt1. W niniejszej pracy dyplomowej wykazano również dokładne miejsce integracji kasety neomycyny w allelu genu Bag6 w lokalizacji miejsca przerwania ciągłości genu Bag6. pl
dc.abstract.en Infertility is an increasing problem around couples, which have decided to have a child. This phenomenon affects every fifth pair and the cause of 50% are influenced by the male factor. The male reproduction efficiency depends on spermatogenesis. Thanks to this complicated process is it possible to produce male gametes- sperm. There are hundreds of genes involved in the process of male germ cells development. These genes are also cooperating with each other, and recent experiments indicate that its translation depends on the interaction of miRNA with its mRNA transcript. With the technique of gene knockout, it is possible to characterize the function of genes, including those that are responsible for the normal process of spermatogenesis. This work has been divided into three parts, which refer to the molecular mechanism of spermatogenesis. Firstly, the aim of this work was to genotype and find a single knockout gene Pxt1 from the mice Pxt1KO line also as well as a mice with a Bag6 gene knockout from the mice Bag6KO line. In this work, we obtain a Bag6KO mutant mouse. In addition, we want to obtain a mutant mouse with a double knockout of Pxt1 and Bag6 genes. The double knockout strategy creates the more advanced knockout model. This technic would be helpful in understanding the complex mechanisms controlling the process of spermatogenesis. Apart from the mice knockouts we analyzed the expression of Pxt1 gen. According to the 3 'UTR long region of the Pxt1 gene we generated the complementary miRNAs using the bioinformatics simulation. These miRNAs are thought to control the gene expression. We selected 10 candidates: miRNA873, miRNA495, miRNA376c, miRNA141, miRNA379, miRNA125a, miRNA1192, miRNA190, miRNA190b and miRNA200a. The chosen miRNAs were experimentally tested by reverse transcription-polymerase chain reaction of DNA in real-time (qRT-PCR). It has confined the expression of the nine candidates in testis and we were the first to demonstrate the expression of multiple miRNAs in the liver, brain, and lungs. Analyzing the expression of miRNA495, miRNA376 and miRNA379 in testis in different time of postnatal development marked the highest expression in 14dpp. Furthermore, miRNA190 and miRNA200a marked the highest expression in the testis and insignificant in somatic cells: Sertoly and Leydig cells. The results show that nine miRNA candidates are likely to be involved in the regulation of Pxt1 gene. In this work, we also show the exact place of the integration of the neomycin cassette vector in the allele of Bag6 gene in order to identify the exact point Bag6 gen continuity interruption. pl
dc.subject.pl niepłodność, spermatogeneza, nokaut genowy, miRNA, ekspresja miRNA pl
dc.subject.en infertility, spermatogenesis, gene knockout, miRNA, the miRNA expression pl
dc.contributor.reviewer Grzmil, Paweł [SAP11016319] pl
dc.contributor.reviewer Karasiński, Janusz [SAP11010856] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103747-146769 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy genetyka i biologia rozrodu pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)