Jagiellonian University Repository

Budowa gonady męskiej u mutantów myszy z mutacją w genie Atp7b

pcg.skipToMenu

Budowa gonady męskiej u mutantów myszy z mutacją w genie Atp7b

Show full item record

dc.contributor.advisor Lenartowicz, Małgorzata [SAP11012906] pl
dc.contributor.author Zajda, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:27:23Z
dc.date.available 2020-07-26T20:27:23Z
dc.date.submitted 2016-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210228
dc.language pol pl
dc.title Budowa gonady męskiej u mutantów myszy z mutacją w genie Atp7b pl
dc.title.alternative The construction of male gonads in mutant mice with a mutation in the gene ATP7B pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Miedź jest przykładem metalu niezbędnego do prawidłowego wzrostu każdej komórki. Zarówno niedobór jak i nadmiar tego pierwiastka jest szkodliwy dla roślin oraz zwierząt, dlatego organizmy żywe wykształciły skomplikowany i podlegający kontroli genetycznej system transportu i metabolizmu miedzi. Jednym z najważniejszych białek biorących udział w tym procesie jest białko ATP7B należące do ATP-az typu P. Białko to pełni podwójną funkcję: odpowiedzialne jest za wyrzut jonów miedzi z komórki do żółci przez błonę komórkową oraz za przyłączanie miedzi do ceruloplazminy. Przykładem schorzenia związanego z nieprawidłową gospodarką miedziową jest choroba Wilsona. Przyczynę stanowi mutacja genu ATP7B (kodującego białko ATP7B) zlokalizowanego na chromosomie 13. Zmniejszenie aktywności enzymatycznej oraz zmiany w budowie białka powodują zaburzenie transportu miedzi, zahamowanie wiązania się miedzi do apo-ceruroplazminy w komórkach wątroby oraz zaburzenie wydalania miedzi z żółcią. Ostatecznie prowadzi to do gromadzenia się miedzi w wielu narządach. Niewiele wiadomo na temat wpływu zaburzonego metabolizmu miedzi na męski układ rozrodczy, dlatego celem niniejszej pracy było sprawdzenie jak zaburzenia w aktywności białka ATP7B wpływają na budowę oraz funkcję jądra. Dodatkowo przeprowadzono analizę jakości nasienia samców mutantów. Przedmiot badań stanowiły 6-miesięczne oraz 8-miesięczne samce stanowiące mysi model choroby Wilsona (Toxic Milk Mouse).Wykazano między innymi, że:- zaburzony metabolizm miedzi wpływa na budowę gonad samców 6-miesięcznych oraz 8-miesięcznych- w jądrach 6- miesięcznych samców mutantów obserwuje się degenerujące kanaliki oraz gromadzenie cytoplazmy resztkowej w świetle kanalika nasiennego- w jądrach 8-miesięcznych mutantów obserwuje się degenerujące kanaliki plemnikotwórcze oraz podwyższony poziom apoptozy komórek Leydiga- u samców 6-miesięcznych plemniki wytwarzanie są w sposób prawidłowy pl
dc.abstract.en Copper is an example of the metal necessary for normal growth of each cell. Both deficiency and excess of this element is harmful to plants and animals, which is why living organisms have developed complex and subject to genetic control system for the transport and metabolism of copper. One of the key proteins involved in this process is ATP7B. This protein has a dual function: is responsible for the discharge of copper ions from cell to bile and connecting copper to ceruloplasmin. An example of a disease associated with abnormal copper is Wilson's disease. It is caused by a mutation in the gene ATP7B (encoding a protein ATP7B) located on chromosome 13. Reduction in enzymatic activity, and changes in the structure of this protein causes a disturbance in the transport of copper, copper inhibition of binding to ceruloplasmin in liver cells disorder and biliary excretion of copper by enteric. Ultimately, this leads to the accumulation of copper in the several organs. Little is known about the effects of impaired copper metabolism on the male reproductive system, so the aim of this study was to disturbances in the activity of the protein ATP7B affect the structure and function of the testis. In addition, an analysis of sperm quality male mutants was conducted. Subject of the study were 6-month and 8-month-old males constituting a mouse model of Wilson disease (Toxic Milk Mouse).It has been shown, among other things, that:- disturbed copper metabolism affects the construction of the gonads of male 6-month and 8-month- in the testes of male 6-month mutants observed a degenerating seminiferous tubules and accumulation residual cytoplasm in this tubules- in the testes 8-month mutants observed a degenerating seminiferous tubules and increased levels of apoptosis Leydig cells- males 6 month sperm are produced properly. pl
dc.subject.pl ATP7B, choroba Wilsona, toxic milk mouse, miedź, męski układ rozrodczy pl
dc.subject.en :ATP7B, Wilson’s disease, toxic milk mouse, copper, male reproductive system pl
dc.contributor.reviewer Lenartowicz, Małgorzata [SAP11012906] pl
dc.contributor.reviewer Styrna, Józefa [SAP11008587] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103744-144420 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy genetyka i biologia rozrodu pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)