Jagiellonian University Repository

Różnorodność funkcjonalna zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w borach sosnowych o zróżnicowanym skażeniu cynkiem i ołowiem w okolicach Olkusza

pcg.skipToMenu

Różnorodność funkcjonalna zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w borach sosnowych o zróżnicowanym skażeniu cynkiem i ołowiem w okolicach Olkusza

Show full item record

dc.contributor.advisor Skalski, Tomasz [SAP11016713] pl
dc.contributor.author Skalmierska, Marlena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:26:30Z
dc.date.available 2020-07-26T20:26:30Z
dc.date.submitted 2016-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210214
dc.language pol pl
dc.title Różnorodność funkcjonalna zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w borach sosnowych o zróżnicowanym skażeniu cynkiem i ołowiem w okolicach Olkusza pl
dc.title.alternative Functional diversity of ground beetle assemblages (Coleoptera, Carabidae) in pine forest contamined by zinc and lead in the vicinity of Olkusz pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wpływ chronicznego skażenia metalami ciężkimi na różnorodność funkcjonalną zgrupowań jaką są elementy historii życiowych badano na 18 stanowiskach w gradiencie skażenia cynku i ołowiu w lasach okolic Olkusza. Gradient skażenia ustalono na podstawie analizy głównych składowych, gdzie wartością określający dany gradient był współczynnik korelacji z danym parametrem środowiskowym. Wybrano pięć grup cech przystosowujących te owady do środowiska: wielkość ciała, siłę dyspersji, strategie rozmnażania, preferencje pokarmowe oraz preferencje środowiskowe. Ze względu na brak rozkładu normalnego zmiennych zależnych (liczebność danej grupy o określonych parametrach), zastosowano uogólniony model liniowy dla rozkładu Piossona, gdzie funkcją łączącą była funkcja logarytmiczna. Analizy te potwierdziły ścisłą zależność pomiędzy elementami historii życiowych a skażeniem. Wyróżniono dwie grupy gatunków, charakteryzujące się odmienna reakcją na skażenie. Gatunki o dużych rozmiarach ciała, brachyptereyczne, drapieżni specjaliści pokarmowi o jesiennym typie rozwoju i preferujące tereny leśne negatywnie reagowały na ogólne skażenie. Gatunki o szerszych preferencjach środowiskowych i większej plastyczności, a więc gatunki małe, makropteryczne, roślinożerne, o wiosennym typie rozwoju i preferujące obszary otwarte były dodatnio skorelowane ze skażeniem metalami ciężkimi. Badania wskazują na możliwość szerokiego zastosowania analizy elementów historii życiowych jako wskaźników zaburzenia środowiska naturalnego. pl
dc.abstract.en The impact of chronic heavy metal contamination on a functional diversity which are elements of the life traits history was tested for 18 localities in the gradient of contamination of zinc and lead in the forests surrounding Olkusz. Contamination gradient was determined on the basis of principal component analysis, wherein determining the value of the gradient was a correlation coefficient of the environmental parameter with the axis loadings. Five groups of life traits adapting these insects to the environment were selected: body size, dispersal power, strategies of reproduction, food preferences and habitat preferences. Due to the lack of normal distribution of the dependent variables (size of the group with certain group) generalized linear model for distribution Piossona, where the function was joining the logarithmic function was used. These analyzes confirmed the close relationship between the elements of the history of life and pollution. Two groups of species characterized by different reaction to the contamination was derived. Species with large body size, brachypterouse, predatory food specialists with autumn breeding type and prefering wooded habitats reacted negatively to the overall contamination. Species with wider environmental preferences and higher plasticity, and thus small species macropterous, herbivores, with spring breeding type of development, and prefering open areas were positively correlated with the contamination by heavy metals. Studies indicate the possibility of widespread use of element analysis of life trait histories as indicators of environmental disturbance. pl
dc.subject.pl chroniczne skażenie, Carabidae, elementy historii życiowych, bioindykatory pl
dc.subject.en chronic contamination, Carabidae, life traits, bioindicators pl
dc.contributor.reviewer Skalski, Tomasz [SAP11016713] pl
dc.contributor.reviewer Lachowska-Cierlik, Dorota [SAP11019785] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103730-202952 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia środowiskowa pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)