Jagiellonian University Repository

Ekspresja enzymu DICER w płodowych gonadach świni po prenatalnym podaniu antyandrogenu (flutamidu)

pcg.skipToMenu

Ekspresja enzymu DICER w płodowych gonadach świni po prenatalnym podaniu antyandrogenu (flutamidu)

Show full item record

dc.contributor.advisor Knapczyk-Stwora, Katarzyna [SAP11020105] pl
dc.contributor.author Bełej, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:26:15Z
dc.date.available 2020-07-26T20:26:15Z
dc.date.submitted 2016-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210210
dc.language pol pl
dc.title Ekspresja enzymu DICER w płodowych gonadach świni po prenatalnym podaniu antyandrogenu (flutamidu) pl
dc.title.alternative Expression of DICER enzyme in the fetal porcine gonads after prenatal antiandrogen (flutamide) administration pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Androgeny pełnią istotną rolę nie tylko w męskim, ale też w żeńskim układzie rozrodczym, a ograniczenie ich działania w okresie prenatalnym prowadzi do licznych zaburzeń związanych z rozrodem. W ostatnich latach pojawiły się doniesienia o ważnej funkcji mikroRNA (miRNA), które biorą udział w wielu procesach biologicznych, także w układzie rozrodczym. MiRNA to małe, endogenne, niekodujące cząsteczki RNA zaangażowane w potranskrypcyjną regulację ekspresji genów. Jednym z enzymów, które uczestniczą w ich dojrzewaniu jest rybonukleaza Dicer. Z uwagi na wzmianki o możliwym wpływie androgenów na regulację biogenezy miRNA, celem niniejszej pracy było zbadanie ekspresji enzymu Dicer1 w płodowych jądrach i jajnikach świni w okresie środkowej i późnej ciąży po prenatalnym podaniu antyandrogenu flutamidu. Ciężarne lochy zostały podzielone na trzy grupy, którym podawano podskórnie flutamid (50 mg/kg masy ciała) lub olej kukurydziany (grupy kontrolne) przez 7 kolejnych dni: 43 – 49 (GD50), 83 – 89 (GD90) lub 101 – 107 (GD108). Gonady płodowe pozyskano odpowiednio w 50, 90 lub 108 dniu ciąży. Następnie przeprowadzono reakcję real-time PCR aby zbadać ekspresję mRNA dla Dicer1 oraz reakcję immunohistochemiczną w celu zlokalizowania tego enzymu w tkankach. W płodowych jądrach wykazano wpływ flutamidu na wzrost ilości mRNA Dicer1 w grupach GD50 i GD108 oraz spadek w GD90. We wszystkich grupach enzym zlokalizowano w komórkach Leydiga, a w GD108 intensywność reakcji immunohistochemicznej była wyższa po zastosowaniu flutamidu. W jajnikach płodów poddanych działaniu flutamidu zaobserwowano wzrost ekspresji Dicer1 w GD50 i GD90. Zarówno w grupach kontrolnych, jak i eksperymentalnych enzym Dicer1 został zlokalizowany w komórkach rozrodczych w obrębie gniazd oogoniów/oocytów oraz w komórkach warstwy ziarnistej i oocytach pęcherzyków pierwotnych i pierwszorzędowych. Podanie antyandrogenu zwiększyło intensywność reakcji dla Dicer1 w pęcherzykach jajnikowych grupy GD90 oraz zmniejszyło w gniazdach i pęcherzykach w GD108. Podsumowując, ograniczenie działania androgenów w środkowym i późnym okresie prenatalnym powoduje zmiany w ekspresji Dicer1, co może prowadzić do zaburzeń w regulacji potranskrypcyjnej ekspresji genów przez miRNA i w konsekwencji do nieprawidłowości w rozwoju i funkcjonowaniu płodowych gonad świni. Zmiany w ekspresji mRNA dla Dicer1 nie zawsze jednak pokrywają się ze zmianami w intensywności reakcji immunohistochemicznej, a ich charakter i dynamika są zależne od etapu ciąży. pl
dc.abstract.en Androgens play a crucial role not only in male but also female reproductive tract and diminished androgen action during gestation leads to reproductive abnormalities. Over the past years there have been findings reporting a significant function of microRNAs (miRNA), which take part in many biological processes, including development and function of the reproductive tract. MiRNAs are small, endogenous, noncoding RNAs engaged in post-transcriptional regulation of gene expression. Ribonuclease Dicer is one of the enzymes that are involved in miRNA maturation. Considering the study of possible androgen influence on miRNA biogenesis regulation, the aim of the present thesis was to examine the expression of Dicer1 enzyme in fetal porcine testes and ovaries during mid and late gestation, after androgen flutamide prenatal administration. Pregnant gilts were allotted into three groups, which were subcutaneously injected with flutamide (50 mg/kg of body weight) or corn oil (control groups) for 7 consecutive days: 43 – 49 (GD50), 83 – 89 (GD90) or 101 – 107 (GD108). Fetal gonads were obtained on gestational day 50, 90 or 108, respectively. Real-time PCR was accomplished for evaluating Dicer1 mRNA expression, and an immunohistochemical reaction was performed to localize Dicer1 enzyme in tissues. In the fetal testes flutamide was shown to increase Dicer1 mRNA levels in GD50 and GD108 groups and to decrease them in GD90. The enzyme was localized in Leydig cells among all groups, and the intensity of immunohistochemical staining increased in GD108. The elevated Dicer1 expression was revealed in ovaries of flutamide treated fetuses in groups GD50 and GD90. In both control and experimental groups, Dicer1 was immunolocalized in the germ cells within oogonia/oocyte nests as well as in the granulosa cells and oocytes of primordial and primary follicles. Antiandrogen administration increased Dicer1 immunostaining intensity in the GD90 group and decreased it in nests and follicles in GD108 group. To summarize, reduced androgen action during mid and late gestational period alters Dicer1 expression, which may interfere with post-transcriptional gene regulation mediated by miRNAs, and, as a result, affect fetal porcine gonads development and function. Variations in Dicer1 mRNA expression do not seem to always correspond with changes in immunostaining intensity, moreover, their nature and dynamics depend on the stage of pregnancy. pl
dc.subject.pl Dicer1, flutamid, płodowe jądro, płodowy jajnik, świnia pl
dc.subject.en Dicer1, flutamide, fetal testis, fetal ovary, pig pl
dc.contributor.reviewer Knapczyk-Stwora, Katarzyna [SAP11020105] pl
dc.contributor.reviewer Kotula-Balak, Małgorzata [SAP11018137] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103724-143234 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy genetyka i biologia rozrodu pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)