Jagiellonian University Repository

Badanie urazowe w ratownictwie medycznym i ratownictwie taktycznym.

pcg.skipToMenu

Badanie urazowe w ratownictwie medycznym i ratownictwie taktycznym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.author Wypyszewska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:25:15Z
dc.date.available 2020-07-26T20:25:15Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210194
dc.language pol pl
dc.title Badanie urazowe w ratownictwie medycznym i ratownictwie taktycznym. pl
dc.title.alternative The casualty examination in medical rescue service and tactical rescue service. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp. Pomimo różnic działania ratownika medycznego i ratownika taktycznego, podkreśla się, że wiele metod postępowania wprowadzanych najpierw w warunkach taktycznych jest później wdrażanych do wytycznych postępowania ratowników medycznych. Przykładami takich procedur są m. in. sposoby tamowania krwotoków, a zwłaszcza zastosowanie opatrunków hemostatycznych. O ile na początku to procedury cywilne wykorzystywane były na polu walki, o tyle obecnie doświadczenia pola walki wpływają na rozwój ratownictwa medycznego. Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie i porównanie schematów badania urazowego w ratownictwie medycznym i ratownictwie taktycznym ze szczególnym uwzględnieniem postępowania we wstrząsie hipowolemicznym.Źródła informacji. Poszukiwania przeprowadzono w bazie Scopus używając hasła badanie urazowe, ratownictwo taktyczne, ratownictwo medyczne, wstrząs hipowolemiczny za okres 2008-2015. Z tak wybranego piśmiennictwa dokonano następnie w oparciu o Google Scholar wyselekcjonowania artykułów, komentarzy, opracowań zwartych o największej liczbie cytowań, dotyczących powyższej tematyki. Tak zgromadzone piśmiennictwo posłużyło za materiał do opracowania niniejszej pracy.Podsumowanie i wnioski. Badanie urazowe w ratownictwie medycznym nastawione jest na wykrycie stanów zagrażających życiu pacjenta, zaś w ratownictwie taktycznym skupia się na zaopatrzeniu najczęstszych przyczyn zgonów możliwych do uniknięcia. Procedury obowiązujące ratownika medycznego i ratownika taktycznego uwzględniają główne cele ich działania – wykonanie zadania bojowego przez ratownika taktycznego oraz udzielenie pomocy medycznej w przypadku ratownika medycznego. Postępowanie dostosowane jest do warunków pracy, które w przypadku ratownictwa taktycznego uzależnione są od prowadzonych działań wojskowych. Z tego powodu ratownika medycznego obowiązuje jeden schemat działania zaś postępowanie ratownika taktycznego regulowane jest podziałem na trzy fazy uzależnione od warunków taktycznych. pl
dc.abstract.en Introduction. In spite of differences between activity of paramedic and Tactical paramedic it is emphasized that a lot of proceeding methods practiced in tactical environment are later introduced into proceeding guidelines for paramedics. The examples of those ones are methods of stopping the hemorrhage, especially the use of hemostatic dressings. At the beginning, civil procedures were used on the battlefield, nowadays the battlefield experiences affect the development of medical rescue service.The purpose of the study. The purpose of the study is presenting and comparing the outline of casualty examination used by paramedics and tactical paramedics, especially the proceeding procedures with casualty who presents symptoms of hypovolemic shock.The sources of information. The searching was conducted in the Scopus base by using the terms: casualty examination, tactical rescue service, medical rescue service, hypovolemic shock (articles from 2008 to 2015). Next, using the Google Scholar, a selection of most cited articles, comments and other studies about suitable topic was made. The selected bibliography was used as a material to elaborate this study.Summary and conclusions. The main goal of casualty examination used in medical rescue service is finding the life threatening conditions and the casualty examination in tactical rescue service focuses on supplying common causes of potentially survivable deaths. The procedures used by paramedics and tactical paramedics contain the main goals of their activity - reaching the military goal by tactical paramedic and giving the medical help by paramedic. The proceeding is adapted to working conditions which are addicted to military activity in tactical rescue service. That is the reason, paramedics use only one procedure while the activity of tactical paramedic is separated into three stages which are addicted to tactical conditions. pl
dc.subject.pl ratownictwo medyczne, ratownictwo taktyczne, badanie urazowe, wstrząs hipowolemiczny, protokół MARCHE, staza taktyczna, środki hemostatyczne pl
dc.subject.en medical rescue service, tactical rescue service, casualty examination, hypovolemic shock, MARCHE protocol, tactical tourniquet, hemostatics pl
dc.contributor.reviewer Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.reviewer Gajdosz, Ryszard [SAP20002257] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103706-160474 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy ratownictwo medyczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)