Jagiellonian University Repository

Postępowanie terapeutyczne u pacjentki z wypadaniem narządu rodnego – studium przypadku.

pcg.skipToMenu

Postępowanie terapeutyczne u pacjentki z wypadaniem narządu rodnego – studium przypadku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Mierzwa, Anna [SAP20002584] pl
dc.contributor.author Sołtysik, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:25:11Z
dc.date.available 2020-07-26T20:25:11Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210193
dc.language pol pl
dc.title Postępowanie terapeutyczne u pacjentki z wypadaniem narządu rodnego – studium przypadku. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl StreszczenieWstępZaburzenia statyki narządu rodnego, do których zaliczamy obniżenie oraz wypadnięcie macicy i/lub pochwy, dotyczą około połowy kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym. Są jedną z najczęstszych przyczyn interwencji chirurgicznych w tym okresie życia. Etiologia tego schorzenia jest wieloczynnikowa. Wczesne rozpoznanie w oparciu o ocenę zaburzeń czynnościowych i prawidłowa klasyfikacja stopnia obniżenia narządu rodnego według skali POP-Q pozwala na ustalenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Zależne jest ono od stopnia zaawansowania zaburzenia, nasilenia objawów oraz stanu ogólnego pacjentki. Obejmuje leczenie operacyjne z wykorzystaniem tkanek własnych oraz z zastosowaniem siatek syntetycznych a także leczenie zachowawcze (ćwiczenia mięśni dna miednicy, pessaria).Cel pracyCelem pracy było przedstawienie etiologii, etiopatogenezy, metod diagnostycznych i terapeutycznych w przypadku zaburzeń statyki narządu rodnego oraz scharakteryzowanie i rozwiązanie problemów terapeutycznych a także pielęgnacyjnych, jakie wystąpiły u danej pacjentki z wypadaniem narządu rodnego podczas hospitalizacji.Materiał badawczyPodmiotem badawczym była pacjentka w wieku 67 lat, która zgłosiła się do Oddziału Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z rozpoznanym wypadaniem narządu rodnego (POP-Q II) i obniżeniem tylnej i przedniej ściany pochwy, w celu przeprowadzenia zabiegu histerektomii całkowitej oraz plastyki przedniej i tylnej ściany pochwy.Metoda badawczaW pracy kazuistycznej zastosowano metodę indywidualnego przypadku. Technikami badawczymi wykorzystanymi w tej pracy były: wywiad, analiza dokumentacji medycznej, pomiar oraz obserwacja pacjentki podczas pobytu w szpitalu.WynikiU pacjentki podczas hospitalizacji zostały wykonane następujące czynności medyczne: pobranie krwi do badań diagnostycznych, badanie ginekologiczne, kwalifikacja pacjentki do zabiegu, przygotowanie fizyczne i psychiczne do zabiegu, wykonanie histerektomii całkowitej z plastyką przedniej i tylnej ściany pochwy, realizacja zleceń lekarskich według Indywidualnej Karty Zleceń, opieka personelu medycznego.WnioskiDo głównych zadań położnej w opiece nad pacjentką z wypadaniem narządu rodnego podczas hospitalizacji należało: przygotowanie fizyczne i psychiczne do planowanego zabiegu, realizacja zleceń lekarskich, wykonywanie pomiarów i ich dokumentacja w karcie obserwacji, opieka w kolejnych dobach pooperacyjnych, ocena stanu ogólnego i ginekologicznego pacjentki w celu zidentyfikowania nieprawidłowości, edukacja w zakresie odpowiedniej pielęgnacji oraz samoopieki, udzielanie wsparcia psychicznego podczas całego pobytu w szpitalu. pl
dc.abstract.en SummaryIntroductionPelvic organ prolapse (POP) affects almost 50% of peri- and postmenopausal women. They are one of the most common causes of surgical treatment in this period of life. Etiology is multifactorial. Early diagnosis based on an assessment of functional disorders and the correct classification of the degree of pelvic organ prolapse (POP-Q scale) allows you to determine the proper treatment. It depends on the progress degree of disorder, severity of symptoms and general condition of the patient. It includes surgical treatment using their own tissues or synthetic mesh and conservative treatment (pelvic floor muscle training, vaginal pessaries).Object workThe aim of the study was to present the etiology, etiopathogenesis, diagnostic and therapeutic methods for pelvic organ prolapse and characterize and solve therapeutic and nursing problems, which occurred in a patient with prolapse of the reproductive organ during hospitalization.Research materialThe subject of the research was a patient at the age of 67, who cames to the Gynaecology and Oncology Department at the University Hospital in Krakow diagnosed with pelvic organ prolapse (POP-Q II) and lowering the rear and front wall of the vagina to carry out a total hysterectomy and plastics of front and rear wall of the vagina.Test methodThe case study method were used in this thesis. Research techniques used in the site of this work were: interview, analysis of medical records, measurement and monitoring of the patient during hospitalization.ResultsDuring hospitalization were made following medical procedures: blood sampling for diagnostic tests, gynecological examination, qualification of patients for surgery, physical and mental preparation for surgery, performing a total hysterectomy and the plastic of front and rear wall of the vagina, implementation of orders doctors according to the Individual Card Orders, medical care.ApplicationsThe main tasks of a midwife in the care of the patient from pelvic organ prolapse during hospitalization included: physical and mental preparation before surgery, execution of orders medical, measurements and their documentation tab observation, care in subsequent postoperative days, the assessment of the general and gynecological condition of patients in order to identify irregularities, education in proper care and self-care, providing psychological support during their stay in hospital. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: zaburzenia statyki narządu rodnego / skala POP-Q / histerektomia / plastyka przedniej i tylnej ściany pochwy / siatki syntetyczne pl
dc.subject.en Key words: pelvic organ prolapse / POP-Q scale / hysterectomy / plastic front and rear wall of the vagina / synthetic mesh pl
dc.contributor.reviewer Mierzwa, Anna [SAP20002584] pl
dc.contributor.reviewer Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103705-181330 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)