Jagiellonian University Repository

Model opieki nad kobietą rodzącą zakażoną wirusem HIV.

pcg.skipToMenu

Model opieki nad kobietą rodzącą zakażoną wirusem HIV.

Show full item record

dc.contributor.advisor Mierzwa, Anna [SAP20002584] pl
dc.contributor.author Adamiak, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:24:40Z
dc.date.available 2020-07-26T20:24:40Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210185
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad kobietą rodzącą zakażoną wirusem HIV. pl
dc.title.alternative women with HIV during labor – a model of care pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Temat: Model opieki nad kobietą rodzącą zakażoną wirusem HIVWprowadzenie: W Polsce tylko 30% ciężarnych kobiet ma wykonywane badanie krwi w kierunku zakażenia wirusem HIV, natomiast odsetek kobiet badanych w Wielkiej Brytanii czy Holandii wynosi 98%. Badanie to powinno być obligatoryjne, ponieważ kobieta seropozytywna musi być objęta jak najszybciej interdyscyplinarną opieką medyczną, która zminimalizuje ryzyko perinatalnej transmisji HIV z matki na dziecko. Odpowiednio dobrane leczenie antyretrowirusowe oraz zastosowanie profilaktycznych procedur medycznych ograniczających odmatczyne zakażenie HIV daje blisko 99% prawdopodobieństwa urodzenia dziecka zdrowego.Cel pracy: Celem niniejszej pracy było przedstawienie autorskiego modelu opieki na pacjentką rodzącą zakażoną wirusem HIV z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy na temat leczenia HIV i zapobiegania perinatalnej transmisji wirusa.Metodyka i materiał: Praca o charakterze poglądowym jest oparta na analizie literatury fachowej dotyczącej leczenia kobiet ciężarnych zakażonych HIV i ich noworodków. Ze względu na wieloletni brak publikacji z zakresu tematyki HIV w ciąży w części pracy użyto literatury publikowanej w latach 2000-2006. Stan wiedzy na temat HIV w ciąży nie uległ większej zmianie od roku 2000.Wnioski: Diagnostyka HIV przed 10 tygodniem ciąży oraz między 33-37 tygodniem pozwala na zastosowanie szybkiej terapii antyretrowirusowej zmniejszającej poziom wiremii HIV w organizmie ciężarnej kobiety, przez co ogranicza ryzyka odmatczynej transmisji HIV na dziecko. Kobieta seropozytywna powinna znajdować się pod opieką interdyscyplinarnego zespołu medycznego, w skład którego oprócz doświadczonej położnej i lekarza położnika wchodzi specjalista chorób zakaźnych, jeśli jest potrzeba także psychiatra i psycholog. Sposób porodu ciężarnej seropozytywnej jest uzależniony od jej decyzji, jednak lekarz powinien przedstawić najbardziej optymalny sposób rozwiązania ciąży z uwzględnieniem wyników badań, szczególnie poziomu wiremii HIV. Kobiety zakażone wirusem HIV często nie są świadome możliwości urodzenia zdrowego dziecka, borykają się z dolegliwościami towarzyszącymi HIV, jak nawracające infekcje pochwy. Zadanie położnej sprawującej opiekę nad pacjentką rodzącą HIV+ to przede wszystkim udzielenie wsparcia psychicznego, a także wykazanie znajomości procedur z zakresu profilaktyki perinatalnej transmisji HIV oraz zasad aseptyki. Pacjentka powinna być świadoma ryzyka jakie niesie ze sobą zakażenie zarówno dla niej samej jak i dla noworodka. pl
dc.abstract.en Title: women with HIV during labor – a model of careIntroduction: Only 30% of all pregnant women in Poland has carried out a blood test for HIV infection, where the percentage of women surveyed in the UK and the Netherlands is 98%. This test should be compulsory, because the HIV positive woman must be covered interdisciplinary medical care as soon as possible, which will minimize the risk of perinatal transmission of HIV from mother to child. Properly selected antiretroviral treatment and the use of preventive medical procedures restricting mother- to- child infection puts you close to 99% probability of having a healthy baby. Objective: The main objective of this paper is to present the author's model of care for a patient during labor infected with the HIV virus emerging with regard to the current state of knowledge on HIV treatment and prevention of perinatal transmission of the virus.Methods and materials: This is a review paper. It shows the current state of knowledge based on the analysis of the literature on the treatment of HIV-infected pregnant women and their infants. Due to the long-term lack of publications on the topic of HIV in pregnant part of this work is based on literature published in 2000-2006. The knowledge about HIV in pregnancy has not changed much since 2000.Conclusions: Diagnosis of HIV before 10 th week of pregnancy and between 33-37 weeks allows the use of high-speed antiretroviral therapy to reduce the level of HIV viral load in the body of a pregnant woman, and thus also the risk of mother-to- child HIV transmission. HIV positive woman should be under the care of a multidisciplinary medical team, consisting of experienced addition to the midwife and obstetrician enters infectious disease specialist, if is also a need for a psychiatrist and a psychologist. HIV-positive women decides about the way of labor, but the doctor should provide the most optimal way of termination of pregnancy, taking into account the results of research, particularly HIV viral load. HIV-infected women are often unaware of the possibility of having healthy baby, often suffer from symptoms associated with HIV, such as recurrent vaginal infections. The task of the midwife who has the care of the patient HIV + is primarily to support the mental, as well as demonstrate knowledge of procedures for the prevention of perinatal transmission of HIV. Patients should be aware of the risk posed by infection alike for its own good and for the newborn. pl
dc.subject.pl HIV w ciąży, perinatalna transmisja HIV, ludzki wirus niedoboru odporności, karmienie piersią, model opieki pl
dc.subject.en HIV during pregnancy, perinatal transmission of HIV, the human immunodeficiency virus, breastfeeding, model of care. pl
dc.contributor.reviewer Mierzwa, Anna [SAP20002584] pl
dc.contributor.reviewer Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103697-180308 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)