Jagiellonian University Repository

Lokalizacja kalozy w megasporogenezie Rudbeckia laciniata L.

pcg.skipToMenu

Lokalizacja kalozy w megasporogenezie Rudbeckia laciniata L.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kościńska-Pająk, Maria [SAP11009134] pl
dc.contributor.author Bierówka, Beata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:22:20Z
dc.date.available 2020-07-26T20:22:20Z
dc.date.submitted 2016-07-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210148
dc.language pol pl
dc.title Lokalizacja kalozy w megasporogenezie Rudbeckia laciniata L. pl
dc.title.alternative Deposition of callose during megasporogenesis in Rudbeckia laciniata L. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Rudbeckia laciniata L. jest taksonem, który został w Polsce zaliczony do gatunków inwazyjnych. Dużą skuteczność w opanowywaniu nowych obszarów gatunek ten zawdzięcza między innymi wysokiej tolerancji na warunki siedliskowe oraz łatwości w rozmnażaniu.Niniejsze badania embriologiczne zalążków Rudbeckia laciniata L. wypreparowanych z okazów rosnących na stanowisku naturalnym w Balicach koło Krakowa dotyczyły analizy przebiegu megasporogenezy ze szczególnym uwzględnieniem depozycji kalozy w zalążkach.Obserwacje wykazały, że w jednokomorowej zalążni różnicuje się pojedynczy cienkoośrodkowy zalążek anatropowy z jednym integumentem. W części analizowanych zalążków pierwszy podział mejotyczny był zaburzony i w rezultacie formowało się jadro restytucyjne. Drugi podział przebiegał bez zakłóceń i w rezultacie powstawały dwa jednakowej wielkości jądra. Znacznie rzadziej w komórce macierzystej megaspor obserwowano obok jądra restytucyjnego mikrojądro. Stwierdzona w jednym zalążku obecność czterech jednakowej wielkości jąder w komórce macierzystej megaspor wskazuje na możliwość rozwoju woreczków zalążkowych typu Fritillaria.Przeprowadzone po raz pierwszy w odniesieniu do tego gatunku obserwacje rozmieszczenia kalozy wykazały, że w większości zalążków kaloza obecna była w ścianie megasporocytu na biegunie chalazalnym, jednakże niemal równocześnie pojawiała się w ścianach komórek nucellusa tworzących hypostazę. W nielicznych zalążkach wzór rozmieszczenia kalozy w megasporocycie zbliżony był do opisywanego dla gatunków z monosporowym typem rozwoju woreczków zalążkowych. pl
dc.abstract.en Rudbeckia laciniata L. is one of the invasive taxa in the Polish flora which owes its great effectiveness in invading new natural areas to its reproductive capabilities and high tolerance for environmental conditions.The present embryological investigations of the ovules of Rudbeckia laciniata L., obtained from plants growing in natural habitat in Balice near Krakow, focused on the process of megasporogenesis with particular reference to callose deposition in the ovules.Observations showed that a tenuinulellate anatropous ovule with one integument differentiates in a unilocular ovary. In some of the analysed ovules the first meiotic division was disturbed, which resulted in the formation of one restitution nucellus. The second meiotic division was undisturbed and resulted in two unreduced nuclei equal in size.Micronuclei were more rarely present in the megaspore mother cell, near the restitution nucleus. Four nuclei equal in size observed in one of the megaspore mother cell indicates the possibility for the formation of an embryo sac of the Fritillaria type.Observation of callose deposition was conducted for the first time with reference to R. laciniata. In most ovules callose was present in the wall of the megasporoctes’ chalazal pole of, however almost at the same time the megasporocytes fluorescence of callose was observed in the walls of the nucellus cells forming a hypostase. In a few ovules the callose localization in the megaspore mother cell was similar to those described for the species with monosporic type of the embryo sac development. pl
dc.subject.pl kaloza, megasporogeneza, Rudbeckia laciniata, gatunek inwazyjny pl
dc.subject.en callose, megasporogenesis, Rudbeckia laciniata, invasive species pl
dc.contributor.reviewer Kościńska-Pająk, Maria [SAP11009134] pl
dc.contributor.reviewer Kwiatkowska, Monika [SAP11019955] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103656-153444 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy - ochrona przyrody pl
dc.fieldofstudy biologia i geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)