Jagiellonian University Repository

Kolekcja tropikalnych roślin użytkowych Ogrodu Botanicznego UJ i jej rola w edukacji przyrodniczej

pcg.skipToMenu

Kolekcja tropikalnych roślin użytkowych Ogrodu Botanicznego UJ i jej rola w edukacji przyrodniczej

Show full item record

dc.contributor.advisor Zemanek, Bogdan [SAP11005563] pl
dc.contributor.author Piątek, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:22:12Z
dc.date.available 2020-07-26T20:22:12Z
dc.date.submitted 2016-07-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210146
dc.language pol pl
dc.title Kolekcja tropikalnych roślin użytkowych Ogrodu Botanicznego UJ i jej rola w edukacji przyrodniczej pl
dc.title.alternative Collection of tropical usable plants in the Botanical Garden of the Jagiellonian University and its role in environmental education pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzony w 1783 roku jest najstarszym obiektem tego typu w Polsce. Na przestrzeni lat związany był z wieloma katedrami, obecnie jego funkcjonowanie powiązane jest z Instytutem Botaniki. Współcześnie krakowski Ogród Botaniczny posiadający bogate kolekcje roślin służy jako ośrodek czynnej ochrony przyrody, badań naukowych oraz pełni rolę popularyzatorską i edukacyjną.Celem niniejszej pracy magisterskiej jest ukazanie edukacyjnej roli kolekcji tropikalnych roślin użytkowych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w kreowaniu świadomości przyrodniczej u społeczeństwa oraz utworzenie ścieżki edukacyjnej będącej niezbędnym elementem w szerzeniu owej świadomości.Dobór gatunków prezentowanych w pracy oparł się na wyborze najciekawszych okazów pod względem zastosowania, historii oraz morfologii z kolekcji tropikalnych roślin użytkowych. Na tej podstawie wytypowano 25 gatunków, 1 rodzinę i 3 rodzaje, które zostały umieszczone w ścieżce edukacyjnej jako najbardziej reprezentacyjne i warte uwagi okazy pod względem wizualnym i merytorycznym. pl
dc.abstract.en Botanical Garden belonging to the Jagiellonian University founded in 1783 is the oldest one of this type in Poland. In the space of years Botanical Garden closely connected with many departments, now its associated to the Institute of Botany. Today, Cracow Botanical Garden, which is in possession of rich plant collections, is a center of active plant protection, scientific research, and acts as place of the popularization of botanical knowledge and environmental education.The aim of my master`s thesis was to present the educational role of collection of tropical usable plants in the Botanical Garden of the Jagiellonian University in creating awareness of nature in society, and to prepare the educational trail which is an essential element in spreading this awareness.Selection of the species presented in this work is based on the choice of the most interesting specimens in terms of applications, history and morphology of a collection of tropical usable plants. There were selected 25 species, 1 family and 3 genera that have been placed in the educational trail as the most representative and noteworthy. pl
dc.subject.pl Ogród Botaniczny, Ścieżka edukacyjna, Rośliny użytkowe pl
dc.subject.en Botanic Garden, Educational trail, Usable plants pl
dc.contributor.reviewer Zemanek, Bogdan [SAP11005563] pl
dc.contributor.reviewer Mitka, Józef [SAP11009351] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103654-142105 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy - ochrona przyrody pl
dc.fieldofstudy biologia i geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)