Jagiellonian University Repository

Cykloaddycja niestandardowych CH-kwasów do terpenoidów promowana kompleksami ceru(IV)

pcg.skipToMenu

Cykloaddycja niestandardowych CH-kwasów do terpenoidów promowana kompleksami ceru(IV)

Show full item record

dc.contributor.advisor Cież, Dariusz [SAP11016140] pl
dc.contributor.author Iwańska, Faustyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:21:03Z
dc.date.available 2020-07-26T20:21:03Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210128
dc.language pol pl
dc.title Cykloaddycja niestandardowych CH-kwasów do terpenoidów promowana kompleksami ceru(IV) pl
dc.title.alternative Cerium ammonium nitrate-mediated cycloaddition of non-standard CH-acids to terpenoids pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W trakcie badań przeprowadzono reakcje oksydatywnej cykloaddycji [3+2] niestandardowych CH-kwasów do terpenoidów w obecności azotanu cerowo-amonowego. Skupiono się głównie na reakcjach nitrooctanu etylu, w wyniku których uzyskano nowe, nieopisane dotąd w literaturze chiralne pochodne N-tlenków izoksazoliny. Jeden z otrzymanych w ten sposób produktów poddano reakcji oderwania atomu tlenu, co w konsekwencji doprowadziło do przekształcenia go w pochodną izoksazoliny. W trakcie badań zaobserwowano odmienny przebieg reakcji nitrooctanu etylu z kamfenem w zależności od zastosowanego rozpuszczalnika. W etanolu, pod nieobecność akceptora rodnika, dochodzi do reakcji pomiędzy samym nitrooctanem etylu, co prowadzi do utworzenia znanej pochodnej furoksanu oraz nieopisanej w literaturze pochodnej N-tlenku furoksanu. W dalszej kolejności przeprowadzono analogiczne reakcje cykloaddycji z wykorzystaniem 3-okso-N-(pirydyn-2-ylo)butanoamidu. Syntezy te prowadziły do otrzymania mieszaniny wielu produktów, których struktury nie udało się ustalić. Natomiast w reakcji cykloaddycji (2-dietoksyfosforylo)octanu etylu z α-pinenem otrzymano nową pochodną 2,3-dihydrofuranu, czemu towarzyszyła utrata grupy fosforanowej. pl
dc.abstract.en Cerium ammonium nitrate-mediated oxidative cycloaddition [3+2] of non-standard CH-acids to terpenoids were conducted. Research was mainly focused on the reactions of ethyl nitroacetate, which led to the new, not described in the literature chiral izoxazoline N-oxide derivatives. One of the obtained izoxazoline N-oxide was subjected to cleavage of the N-oxide bond producing isoxazoline derivative. During the research diverse paths of the reactions conducted with ethyl nitroacetate and camphene were observed which is associated with employed solvent in the reaction. When reaction is carried out in ethanol in the absence of radical acceptor, ethyl nitroacetate reacts with itself to form described in the literature furoxan derivative and new furoxan N-oxide derivative. Further, analogous cycloaddition reactions with 3-oxo-N- (pyridin-2-yl)butanamide were conducted. They resulted in a mixture of several products whose structure could not be identified. The cycloaddition reaction of ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate to α-pinene gave a new 2,3-dihydrofurane derivative, which was accompanied by loss of phosphate substituent. pl
dc.subject.pl Azotan cerowo-amonowy; N-tlenek izoksazoliny; Furoksan; 2,3-Dihydrofuran; Nitrooctan etylu pl
dc.subject.en Cerium ammonium-nitrate; Isoxazoline N-oxide; Furoxan; 2,3-Dihydrofuran; Ethyl nitroacetate pl
dc.contributor.reviewer Cież, Dariusz [SAP11016140] pl
dc.contributor.reviewer Wilamowski, Jarosław [SAP11013871] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103632-143219 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)