Jagiellonian University Repository

Optymalizacja warunków ekspresji, izolacji, oczyszczania i krystalizacji termostabilnej β-glukozydazy z Thermotoga martima

pcg.skipToMenu

Optymalizacja warunków ekspresji, izolacji, oczyszczania i krystalizacji termostabilnej β-glukozydazy z Thermotoga martima

Show full item record

dc.contributor.advisor Lewiński, Krzysztof [SAP11011257] pl
dc.contributor.author Grzybowska, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:20:36Z
dc.date.available 2020-07-26T20:20:36Z
dc.date.submitted 2017-06-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210121
dc.language pol pl
dc.title Optymalizacja warunków ekspresji, izolacji, oczyszczania i krystalizacji termostabilnej β-glukozydazy z Thermotoga martima pl
dc.title.alternative The optimization of expression, isolation, purification and crystallization conditions of thermostable β-glucosidase from Thermotoga maritima pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Lizosomalne choroby spichrzeniowe wywołane są brakiem aktywności jednego z enzymów lizosomalnych, przykładowo nieprawidłowe działanie jednej z glukozydaz powoduje chorobę Gauchera. Istniejące sposoby jej leczenia obejmują zastępczą terapię enzymatyczną oraz stosowanie molekularnych chaperonów.Rozwój metod terapii wymaga syntezy nowych leków, które mogą wiązać się w miejscu aktywnym enzymu i podnosić stabilność strukturalną enzymu. Obecność modyfikacji potranslacyjnych sprawia, że produkcja ludzkich enzymów jest kosztowna i skomplikowana. Ze względu na wysoką homologię glukozydaz, do badań można wykorzystać enzymy prokariotyczne, o niemal identycznej strukturze. Celem pracy było opracowanie oraz optymalizacja warunków ekspresji, izolacji i oczyszczania β-glukozydazy pochodzącej z Thermotoga maritima, oraz znalezienie warunków krystalizacji enzymu i jego kompleksów z wybranymi ligandami.Białko oczyszczano za pomocą chromatografii powinowactwa Ni-NTA. Ekspresję prowadzono przy użyciu dwóch wektorów pET28a-1 i pET28a-2. Zaobserwowano, że wydajną ekspresję i oczyszczanie można prowadzić z wykorzystaniem wektora drugiego (pET28a-2). Krystalizację prowadzono techniką wiszącej kropli. Otrzymane struktury potwierdziły, że TmGH1 ma strukturę niemal identyczną z ludzką cytozolwą β-glukozydazą i może być stosowana jako laboratoryjny, prokariotyczny model białka ludzkiego. pl
dc.abstract.en Lysosomal storage diseases are caused by significant deficiency of one of the lyzosmal enzymes. e.g. abnormal action glucosiadase causes Gaucher's disease. Existing treatments for Gaucher's disease include enzyme replacement therapy and the use of molecular chaperones.The development of therapies requires the synthesis of new drugs that can bind to the active site of the enzyme and increase its stability. The presence of post-translational modifications makes human enzyme production costly and very complex. Because of the high homology of different glucosidases, prokaryotic enzymes with an almost identical structure can be used for laboratory studies.The aim of the study was to find and optimize the conditions of expression, isolation and purification of β-glucosidase from Thermotoga maritima and to optimize the crystallization conditions of the enzyme and its complexes with ligands. The protein was purified by Ni-NTA affinity chromatography. Expression was performed using two vectors pET28a-1 and pET28a-2. It has been observed that efficient expression and purification can be carried out using the second vector (pET28a-2). Crystallization was carried out by hanging drop technique. The determined structures confirmed that TmGH1 has a fold almost identical to the human cytoplasmic β glucosidase and can be used as a prokaryotic model of human protein. pl
dc.subject.pl Choroba Gauchera, β-glukozydaza, struktura krystaliczna, chaperony pl
dc.subject.en Gaucher disease, β-glucosidase, crystal structure, chaperon pl
dc.contributor.reviewer Piekoszewski, Wojciech [SAP11019420] pl
dc.contributor.reviewer Lewiński, Krzysztof [SAP11011257] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103624-132714 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)