Jagiellonian University Repository

Wpływ pola magnetycznego i prądów Tens na ciśnienie tętnicze

pcg.skipToMenu

Wpływ pola magnetycznego i prądów Tens na ciśnienie tętnicze

Show full item record

dc.contributor.advisor Mazur-Biały, Agnieszka [SAP20013113] pl
dc.contributor.author Wilk, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:18:22Z
dc.date.available 2020-07-26T20:18:22Z
dc.date.submitted 2016-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210086
dc.language pol pl
dc.title Wpływ pola magnetycznego i prądów Tens na ciśnienie tętnicze pl
dc.title.alternative The magnetic field and Tens currents impact on blood pressure pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem mojej pracy była analiza wpływu prądu TENS burst oraz pola magnetycznego o niskiej częstotliwości na parametry ciśnienia tętniczego krwi u osób z nadciśnieniem tętniczym oraz bez nadciśnienia tętniczego. Przeprowadzone badania miały wykazać czy istnieją korelacje pomiędzy prądami TENS burst oraz polem magnetycznym a zmianami ciśnienia tętniczego w obu badanych grupach.Grupę badawczą stanowiło 80 osób w wieku 40-67 lat (średnia wieku 52,55±7,27)Badani zostali podzieleni na 2 grupy:1.Grupa kontrolna - osoby bez nadciśnienia tętniczego (n=40).2.Grupa badawcza - osoby z nadciśnieniem tętniczym (n=40).Badania przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z autorskiego kwestionariusza - ankiety oraz karty pomiaru ciśnienia tętniczego. U wszystkich pacjentów wykonywano pomiar ciśnienia tętniczego przed i po zabiegach polem magnetycznym oraz prądem TENS.Przeprowadzona analiza wyników badań wykazała, iż zabieg polem magnetycznym wywoływał u pacjentów obniżenie ciśnienia tętniczego. Natomiast zabieg prądem TENS nie wpływał na zmianę wartości ciśnienia tętniczego.Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:•Występują różnice w wartościach ciśnienia tętniczego po zabiegu polem magnetycznym a prądem TENS.•Istnieje zależność pomiędzy wiekiem pacjenta a zmianą ciśnienia tętniczego.•Brak korelacji pomiędzy płcią a ciśnieniem tętniczym.•Występują zróżnicowane dolegliwości pomiędzy zabiegiem TENS a polem magnetycznym. pl
dc.abstract.en The aim of this work was the analysis of the current and burst TENS low-frequency magnetic field impact on the parameters of blood pressure in individuals with hypertension and without hypertension. The study was conducted to show if there are any correlations between burst TENS currents and magnetic field and hypertension changes in both groups.The research group consisted of 80 people aged 40-67 years (mean age 52,55±7,27).They were classified into 2 groups:1.Control group – without hypertension2.Experimental group- with hypertensionThe research was conducted based on the data obtained from the author's questionnaire survey, measurements of blood pressure record. All patients had blood pressure taken before and after the magnetic field and electric current TENS treatments.The results analysis showed that the magnetic field treatment induced blood pressure reduction. While TENS current treatment did not affect the change of blood pressure value.These results provide the following conclusions:•The occurrence of differences in blood pressure values after the magnetic field and TENS currents treatments.•There is a correlation between patient's age and change in blood pressure.•The lack of correlation between sex and blood pressure.•The occurrence of various ailments between TENS currents and magnetic field. pl
dc.subject.pl Ciśnienie tętnicze,pole magnetyczne, prądy TENS pl
dc.subject.en Blood pressure, magnetic field,TENS currents pl
dc.contributor.reviewer Mazur-Biały, Agnieszka [SAP20013113] pl
dc.contributor.reviewer Bilski, Jan [SAP20000741] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103577-198836 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)