Jagiellonian University Repository

Charge density studies of functional materials containing active pharmaceutical ingredients

pcg.skipToMenu

Charge density studies of functional materials containing active pharmaceutical ingredients

Show full item record

dc.contributor.advisor Gryl, Marlena pl
dc.contributor.author Wojnarska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:15:53Z
dc.date.available 2020-07-26T20:15:53Z
dc.date.submitted 2016-06-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210047
dc.language eng pl
dc.title Charge density studies of functional materials containing active pharmaceutical ingredients pl
dc.title.alternative Badania rozkładu gęstości elektronowej materiałów funkcjonalnych zawierających cząsteczki API pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wykonano analizę gęstości elektronowej otrzymanej z eksperymentu oraz obliczeń teoretycznych dla ko-kryształu 2-amino-5-nitropirydyny i barbitalu oraz izolowanych cząsteczek bloków budulcowych. Analizę topologiczną przeprowadzono korzystając z kwantowej teorii Atoms in Molecules (QTAIM). Otrzymane wartości pozwoliły na porównanie eksperymentalnych gęstości elektronowych otrzymanych w dwóch różnych temperaturach (95K i 110 K) oraz gęstości eksperymentalnej z obliczoną teoretycznie w oparciu o teoretycznie wygenerowane czynniki struktury. Zaobserwowane różnice pomiędzy izolowanymi cząsteczkami oraz ko-kryształem, potwierdziły wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych na upakowanie komponentów w krysztale. Za tworzenie się nieskończonych taśm odpowiedzialne są dwa najsilniejsze wiązania wodorowe typu N-H…O i N-H…N. Powtarzający się motyw trimeru złożonego z dwóch cząsteczek 2-amino-5-nitropirydyny i jednej cząsteczki barbitalu jest stabilizowany poprzez najsilniejsze z wiązań N1A_H1A...N1B. Analiza topologiczna pokazała, że to wiązanie posiada charakter pośredni między closed shell i shared shell. Wykonana analiza powierzchni Hirshfelda oraz Non-Covalent Interaction Analysis potwierdziła obecność wiązań wodorowych oraz innych słabych oddziaływań w strukturze ko-kryształu. pl
dc.abstract.en The charge density obtained from multipolar refinement and theoretical calculations was analysed for 2-amino-5-nitropyridine-barbital co-crystal and isolated molecules. Using the Quantum Theory of Atoms in Molecules (QTAIM) the topological properties of electron distribution were calculated. The electron density features were compared for both: experimental data obtained in different temperatures (95 K, 110 K) and for experimental data with results obtained from multipolar refinement on theoretical structure factors. The difference between isolated molecules and co-crystal revealed the strong influence of intermolecular interactions on molecular recognition and noncentrosymmetric packing. Two strong hydrogen bonds of N-H…N and N-H…O types are responsible for the spacial arrangement of molecules in infinitive type pattern. The repeated motive of trimer between two molecules of 2-amino-5-nitropyridine and barbital is stabilized with the strongest hydrogen bond N1A_H1A...N1B. This interaction has an intermediate character between closed shell and shared shell. The Hirshfeld Surface analysis together with Non-Covalent Interaction Analysis confirmed the presence of hydrogen bonds and other weak interactions. pl
dc.subject.pl gęstość elektronowa, QTAIM, ko-kryształ, API pl
dc.subject.en electron density, QTAIM, co-crystal, API pl
dc.contributor.reviewer Stadnicka, Katarzyna [SAP11004149] pl
dc.contributor.reviewer Gryl, Marlena pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103535-143263 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)