Jagiellonian University Repository

Wpływ czynników środowiskowych na zaburzenia płodności u kobiet

pcg.skipToMenu

Wpływ czynników środowiskowych na zaburzenia płodności u kobiet

Show full item record

dc.contributor.advisor Kapusta, Joanna [SAP11015463] pl
dc.contributor.author Petryniak, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:15:34Z
dc.date.available 2020-07-26T20:15:34Z
dc.date.submitted 2016-07-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210042
dc.language pol pl
dc.title Wpływ czynników środowiskowych na zaburzenia płodności u kobiet pl
dc.title.alternative The impact of environmental factors on female fertility disorders pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niektóre czynniki środowiskowe mogą w niekorzystny sposób wpływać na żeńską płodność. Biorąc pod uwagę jak szerokie jest pojęcie czynników środowiskowych podzielono je na cztery grupy – czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne i psychiczne. Z każdej z nich wybrano i opisano najczęstsze przyczyny obniżenia żeńskiego sukcesu reprodukcyjnego.Do czynników chemicznych zaliczono między innymi pestycydy, które z powodu podobieństwa budowy do żeńskich hormonów płciowych mogą zaburzać ich czynności. Kolejne są metale ciężkie, w szczególności rtęć, ołów i kadm. Skupiono się także na negatywnym działaniu rozpuszczalników organicznych, powszechnie używanych w przemyśle chemicznym i elektronice oraz dioksynach i polichlorowanych bifenylach, które nie tylko są szkodliwe dla ludzkiego zdrowia ale również dla środowiska. Ostatnim elementem w tej grupie jest dym tytoniowy, na który narażane są osoby palące oraz te które przebywają w otoczeniu palaczy. Do czynników fizycznych, które mogą mieć wpływ na zaburzenia żeńskiej płodności zaliczono stresory takie jak temperaturę i hałas, a także wibrację, promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez wszystkie urządzenia elektroniczne i promieniowanie jonizujące, którego oddziaływanie na żeński układ rozrodczy zaczęło być dokładniej badane po katastrofie w Czarnobylu. Czynniki biologiczne to głównie patogeny atakujące żeński układ rozrodczy zaliczane do bakterii, wirusów, pierwotniaków i grzybów, natomiast najpoważniejszym psychicznym problemem związanym z zaburzeniami płodności jest stres. Na podstawie różnych prac i badań udowodniono, że narażenie na wszystkie powyżej wymienione elementy może mieć wpływ na płodność u kobiet poprzez zaburzenie cyklu menstruacyjnego, uniemożliwienie implantacji zarodka, zakłócenie przebiegu ciąży i porodu, lub spowodowanie wad wrodzonych u noworodka. pl
dc.abstract.en Some environmental factors may adversely affect the female fertility. Considering how wide is the concept of the environmental agents, they have been divided into four groups - chemical, physical, biological and psychological. From each of them there have been selected and characterised the most common causes of lower female reproductive success.To chemical factors, among other things, pesticides have been included by reason of the similarity of the construction to female sex hormones, that may affect their activities. Subsequently there are heavy metals, in particular mercury, lead and cadmium. The focus was also on the negative action of organic solvents commonly used in the chemical and the electronic industry and on dioxins and polychlorinated biphenyls, which are not only harmful to human health but also to the environment. The last element in this group is tobacco smoke, which smokers are exposed to and those who reside in the surrounding of smokers.To physical factors that can influence the female fertility, stressors are included such as noise, temperature , vibration, electromagnetic radiation emitted by all electronic devices and also ionizing radiation which effects on the female reproductive system have been more closely examined after the Chernobyl disaster.Biological factors are mainly pathogens attacking the female reproductive system, classified as bacteria, viruses, protozoa and fungi, while the most serious mental problem associated with impaired fertility is stress.On the basis of various works and research it has been proved that exposure to all the above mentioned elements can affect women’s fertility by disorder of the menstrual cycle, preventing the implantation of the embryo, disruption of pregnancy and childbirth, or causing birth defects in the newborn baby. pl
dc.subject.pl żeńska płodność, niepłodność, czynniki środowiskowe, pestycydy, metale ciężkie, dioksyny, dym papierosowy, czynniki fizyczne, czynniki biologiczne, stres, ciąża, spontaniczne poronienie, substancje zaburzające gospodarkę hormonalną pl
dc.subject.en female fertility, infertility, environmental factors, pesticides, heavy metals, dioxins, cigarette smoke, physical agents, biological factors, stress, pregnancy, spontaneous abortion, endocrine disruptors pl
dc.contributor.reviewer Kapusta, Joanna [SAP11015463] pl
dc.contributor.reviewer Kruczek, Małgorzata [SAP11011482] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103529-178872 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)