Jagiellonian University Repository

Czynniki skorelowane z proporcjami palców dłoni

pcg.skipToMenu

Czynniki skorelowane z proporcjami palców dłoni

Show full item record

dc.contributor.advisor Wronka, Iwona [SAP11015297] pl
dc.contributor.author Żurawiecka, Martyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:15:26Z
dc.date.available 2020-07-26T20:15:26Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210040
dc.language pol pl
dc.title Czynniki skorelowane z proporcjami palców dłoni pl
dc.title.alternative Factors correlated with the proportions of the fingers pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wskaźnik długości palców ręki, czyli stosunek palca wskazującego do serdecznego ustala się w okresie życia płodowego na skutek działania hormonów płciowych. Ponieważ jego wartość nie zmienia się w trakcie rozwoju, stosuje się go w licznych badaniach jako marker oddziaływania hormonów w okresie płodowym.Celem pracy było sprawdzenie czy istnieje zależność pomiędzy wspomnianym wskaźnikiem długości palców a proporcjami budowy ciała, wiekiem menarche oraz wybranymi cechami związanymi ze zdrowiem.Wykonano pomiary antropometryczne oraz wykorzystano kwestionariusz. Uzyskano i przedstawiono w pracy dane od 730 studentek.Średnie wartości wskaźnika wynosiły 1,01±0,05 dla ręki lewej i 1,00±0,05 dla prawej. W przypadku ręki lewej 33,29% procent badanych miało dłuższy palec 2. od 4., a 24,52 % dłuższy 4. niż 2. Dla prawej ręki wartości te wynosiły: 38,22% oraz 34,38%.Kobiety o wartości wskaźnika długości palców poniżej 0,98., czyli te z dłuższym palcem 4. posiadały najniższą wysokość ciała, najwyższy BMI, obwód pasa, WHR i WHtR. Ta sama wartość wskaźnika na ręce prawej związana była z częstszym występowaniem otyłości i otyłości brzusznej wśród badanych, a także z występowaniem bóli miesiączkowych. Wartość wskaźnika powyżej 1,02. (dłuższy palec 2.) na ręce prawej korelowała z występowaniem niedoboru masy ciała u kobiet oraz częstszą zachorowalnością na choroby wirusowe i bakteryjne. Studentki o równej długości palca 2. i 4. deklarowały dość częste występowanie bóli głowy oraz alergii. Różnice są jednak statystycznie nie istotne dla zależności między wartością wskaźnika długości palców a regularnością cykli miesiączkowych.Wyniki pracy wskazują, że warunki rozwoju w okresie prenatalnym mogą wpływać na budowę ciała i stan zdrowia w okresie dorosłym. pl
dc.abstract.en Digit ratio which is the ratio of the index finger to ring finger is determined in utero by the action of sex hormones. Because its value does not change during development, it is used in numerous studies as a marker of effects of hormones in the fetal period.The aim of the study was to verify correlation between digit ratio and proportions of body, age of menarche and selected characteristics related to health.Anthropometric measurements and the questionnaire date were collected among 730 university female students.The average value of the index amounted to 1.01 ± 0.05 for the left hand and 1.00 ± 0.05 for the right. In the case of the left hand 33.29% percent of respondents had longer finger 2nd than 4th, and 24.52% had longer finger 4th than 2nd For the right hand, these values were: 38.22% and 34.38%.Women with the digit ratio below 0.98, that is, those with longer finger 4th had the lowest body height, the highest BMI, waist circumference, WHR and WHtR. The same value of the index on the right hand was associated with a higher incidence of obesity and abdominal obesity among respondents, as well as the occurrence of menstrual pain. Digit ratio above 1.02 (longer finger 2nd) on the right hand correlated with the occurrence of a shortage of body weight in women and more frequent incidence of viral and bacterial disease. The students of equal length of the finger 2nd and 4th declared a fairly frequent occurrence of headaches and allergies. The differences, however, are not statistically significant for the relationship between the value of the digit ratio, and the regularity of menstrual cycles.The results of study show that the prenatal development conditions may affect the body build and health status during adulthood. pl
dc.subject.pl wskaźnik długości palców, wczesne warunki rozwoju, budowa ciała, menarche, stan zdrowia pl
dc.subject.en digit ratio, early development conditions, body build, menarche, health pl
dc.contributor.reviewer Wronka, Iwona [SAP11015297] pl
dc.contributor.reviewer Głąb, Henryk [SAP11008133] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103527-146726 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl
dc.fieldofstudy biologia człowieka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)