Jagiellonian University Repository

Zastosowanie metody GC-EI-MS wspomaganej programem AMDIS w identyfikacji nowych substancji psychoaktywnych dla potrzeb opiniowania toksykologiczno-sądowego

pcg.skipToMenu

Zastosowanie metody GC-EI-MS wspomaganej programem AMDIS w identyfikacji nowych substancji psychoaktywnych dla potrzeb opiniowania toksykologiczno-sądowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Rojek, Sebastian pl
dc.contributor.author Licau, Albert pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:14:29Z
dc.date.available 2020-07-26T20:14:29Z
dc.date.submitted 2016-06-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210025
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie metody GC-EI-MS wspomaganej programem AMDIS w identyfikacji nowych substancji psychoaktywnych dla potrzeb opiniowania toksykologiczno-sądowego pl
dc.title.alternative Application of GC-EI-MS method using AMDIS programme in identifying new psychoactive substances for toxicological – legal opinion pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy był opracowanie metody GC-EI-MS, z użyciem programu AMDIS do identyfikacji NSP w preparatach zabezpieczonych przez organy sprawujące nad nimi nadzór. Anality badano techniką GC-EI-MS w opcji skanowania pełnego widma mas m/z 30 - 550. Warunki GC pozwoliły na rozdzielenie, zarówno katynonów, jak i syntetycznych kannabinoidów. Zastosowanie derywatyzacji próbek umożliwiło rozróżnienie izomerów położeniowych 3-CMC i 4-CMC, izomerów położeniowych 2-MEC, 3-MEC oraz 4-MEC jak i analogów strukturalnych 3-MEC i 4-MDMC. Utworzona na bazie programu AMDIS biblioteka elektronowych widm mas certyfikowanych wzorców, pozwoliła na szybkie analizy dowodów rzeczowych, zawierających NSP. W pracy przebadano 129 dowodów rzeczowych. 57% analizowanych próbek zawierało syntetyczne katynony (3-CMC, 4-CMC, 4-MDMC, 4-EEC, 3-MMC, α-PVT, α-PHPP (PV8), pentedron), 32% syntetyczne kannabinoidy (UR-144, AB-CHMINACA, AB-PINACA, MDMB-CHMICA, NM-2201, THJ-2201), 8% inne substancje psychoaktywne (4-FFM, lidokaina, kofeina), natomiast 3% nie zawierało składnika aktywnego. Opracowana metoda identyfikacji NSP z zastosowaniem programu AMDIS, zautomatyzowała proces interpretacji rejestrowanych chromatogramów mas po analizie dowodów rzeczowych. Metoda ta z powodzeniem może zostać zastosowana w analizach toksykologicznych dla potrzeb opiniowania toksykologiczno - sądowego. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to develop GC-EI-MS method using AMDIS programme to identify of NSP in seized materials taken by the Sanitary Inspections. The analytes were investigated by GC-EI-MS technique in a full scan range of m/z 30–550. GC conditions allowed the separation almost of both cathinones and synthetic cannabinoids. The use of process derivatization of samples allowed the identification of positional isomers and structural analogues 3-CMC, 4-CMC, 2-MEC, 3-MEC, 4-MEC and 3-MEC and 4-MDMC, respectively. Based on the AMDIS programme developed electron mass spectra library of certified standards, enabled the rapid analysis of seized materials, containing NSP. The study investigated 129 seized materials. A 57% of the analyzed samples contained synthetic cathinones (3-CMC, 4-CMC, 4-MDMC, 4-EEC, 3-MMC, α-PVT, α-PHPP (PV8), pentedrone), 32% synthetic cannabinoids (UR-144, AB-CHMINACA, AB-PINACA, MDMB-CHMICA, NM-2201, THJ-2201), 8% other psychoactive substances (4- FFM, lidocaine, caffeine), and 3% did not contain active ingredient. The developed method of identification NSP, using AMDIS programme, has automated interpretation process of the recorded mass chromatograms after analyzing the seized materials. This method can be successfully applied in expertise for toxicological – legal opinion. pl
dc.subject.pl nowe substancje psychoaktywne (NSP), GC-MS, „dopalacze”, AMDIS pl
dc.subject.en new psychoactive substances (NPS), GC-MS, designer drugs, AMDIS pl
dc.contributor.reviewer Kłys, Małgorzata [SAP20000708] pl
dc.contributor.reviewer Rojek, Sebastian pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103512-144658 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)