Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie procesu izolacji ksenobiotyków ze szpiku kostnego w procesie badania efektów matrycowych oraz podobieństwa pomiędzy różnymi rodzajami matryc tkanek kostnych

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie procesu izolacji ksenobiotyków ze szpiku kostnego w procesie badania efektów matrycowych oraz podobieństwa pomiędzy różnymi rodzajami matryc tkanek kostnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Wietecha-Posłuszny, Renata [SAP11018414] pl
dc.contributor.author Kurys, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:14:25Z
dc.date.available 2020-07-26T20:14:25Z
dc.date.submitted 2016-06-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210024
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystanie procesu izolacji ksenobiotyków ze szpiku kostnego w procesie badania efektów matrycowych oraz podobieństwa pomiędzy różnymi rodzajami matryc tkanek kostnych pl
dc.title.alternative The Isolation process of xenobiotics from the bone marrow as the process of examining the matrix effect and the similarities between the different types of bone tissues matrix. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem badań było zbadanie efektów matrycowych w materiale biologicznym. Materiałem przeznaczonym do badań był szpik ludzki, krowi i cielęcy. W badaniach wykorzystano leki z grupy benzodiazepin, zolpidem i karbamazepina oraz odpowiednie deuterowane wzorce wewnętrzne. Jako metodę izolacji ksenobiotyków ze szpiku kostnego zastosowano proces ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym. Próbki po odpowiednim przygotowaniu poddano analizie z zastosowaniem HPLC-MS-TOF. W badaniach udało się zbadać efekty matrycy dla wszystkich analitów poza flunitrazepamem. Dla szpiku ludzkiego akceptowany ME (80-120%) można uzyskać stosując dodatek analitów o stężeniu 100ng/mL. Dla szpiku krowiego przy zastosowaniu stężenia 200ng/mL obserwuje się ME między 84-110%. Dla szpiku cielęcego w każdym przypadku oprócz klonazepamu i prazepamu obserwuje się ME między 88-110%. Najgorsze dopasowanie krzywych kalibracyjnych dla szpiku ludzkiego i krowiego obserwowane jest dla estazolamu i klonazepamu, a dla szpiku cielęcego dla midazolamu. Na podstawie przeprowadzonych badań można wysunąć wniosek, że zamiast ludzkiego szpiku kostnego można zastosować jako matrycę zastępczą cielęcy szpik kostny. pl
dc.abstract.en The aim of the research was to study the matrix effects in biological material. We studied three types of bone marrow: a human, cow and calf. The study used drugs from the group of the benzodiazepine and zolpidem and carbamazepine and the corresponding deuterated internal standard. As a method for isolation of bone marrow-xenobiotic used microwave assisted extraction. Samples of the appropriate preparation was analyzed by HPLC-MS-TOF. The study was able to examine the matrix effects for all analytes except flunitrazepam. For human bone marrow acceptable ME (80-120%) can be obtained using an additive about concentration of analytes 100 ng/mL. For cow bone at a concentration of 200 ng/ml observed ME between 84-110%. In each case except clonazepam and lorazepam, determined matrix effects were in the range of 80-110%. The worst fit calibration curves for human bone marrow and the cow is observed for estazolam and clonazepam, and the calf bone for midazolam. Based on the study it may be concluded that instead of human bone marrow can be as a template substitute calf bone marrow. pl
dc.subject.pl efekt matrycy (ME), szpik kostny, benzodiazepiny, MAE, HPLC-MS-TOF pl
dc.subject.en matrix effect (ME), bone marrow, benzodiazepines, MAE, HPLC-MS-TOF pl
dc.contributor.reviewer Wietecha-Posłuszny, Renata [SAP11018414] pl
dc.contributor.reviewer Krajewska, Barbara [SAP11010862] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103511-149060 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)