Jagiellonian University Repository

Identyfikacja zmian termicznych materiału włókienniczego dla potrzeb nauk sądowych

pcg.skipToMenu

Identyfikacja zmian termicznych materiału włókienniczego dla potrzeb nauk sądowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Wąs-Gubała, Jolanta [SAP11020312] pl
dc.contributor.author Stępień, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:14:14Z
dc.date.available 2020-07-26T20:14:14Z
dc.date.submitted 2016-06-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210021
dc.language pol pl
dc.title Identyfikacja zmian termicznych materiału włókienniczego dla potrzeb nauk sądowych pl
dc.title.alternative Identification of thermal changes of textile material for forensic science pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy było wykazanie, jak bardzo struktura oraz budowa chemiczna włókien pochodzących z odmiennych materiałów mogą ulec zmianie na skutek oddziaływania na nie promieniowania cieplnego. Przedmiotem badań były próbki czterech rodzajów materiałów, które zawierały w swoim składzie: bawełnę, poliester oraz elastan (w przypadku ostatniej próbki), o określonym udziale procentowym poszczególnych składników. Każda z nich, poza wyjściową, była wystawiona na działanie strumienia cieplnego przez określony czas, tj. 20, 25, 30, 40s. Do badań techniką MSP oraz FT – IR losowo wybierano zmienione włókna bawełny oraz poliestru wykazujące barwę czerwoną oraz zwęglone włókna bawełny (tylko w przypadku techniki MSP).Na podstawie badań mikroskopowych ustalono, że oba analizowane rodzaje włókien ulegały coraz to większym przeobrażeniom w miarę wydłużania czasu działania promieniowania cieplnego. Na powierzchni włókien bawełnianych zaobserwowano obszary licznych zwęgleń, natomiast w przypadku poliestrowych – nadtopień. We wszystkich z przeanalizowanych włókien występowały zmienność wewnątrz – oraz zewnątrzobiektowa. Wynikały one z niejednakowego wybarwienia pojedynczych włókien obu rodzajów, co z kolei było następstwem różnic w ich grubości oraz czynników związanych z procesem produkcji, głównie zabarwienia w masie. Na skutek działania promieniowania cieplnego przez 40s na wyroby włókiennicze, bawełniane oraz poliestrowe, wykazujące barwę czerwoną, nie zaobserwowano zmian w ich wybarwieniu. Były one dostrzegalne w przypadku włókien bawełny zwęglonej – kształt pasm absorpcyjnych nie został zachowany. Ocena widm w podczerwieni pozwoliła na zaobserwowanie zmiany w obrębie włókien bawełnianych pochodzących z próbki 1 o czasie naświetlania równym 40s. Była ona związana z pojawieniem się nowego pasma przy długości fali około 1580 cm-1. Dla włókien poliestrowych o różnych czasach działania promiennika cieplnego nie zauważono żadnych istotnych. Pasma powstające na skutek drgań poszczególnych grup występowały przy takich samych długościach fali, z zachowaniem ich wzajemnych stosunków intensywności. pl
dc.abstract.en The aim of the study was to show how the structure and construction of chemical fibers obtained from different materials can change as a result of an impact of thermal radiation. The object of the study were samples of four types of materials. They were composed of: cotton, polyester and spandex (in the case of the last sample) of a predetermined percentage of the individual components. Each of them, except for the output sample, was exposed to the heater for a certain time, ie. 20, 25, 30, 40s. Exposed cotton fibers and polyester showing a red hue and charred cotton fibers (only in the case of MSP techniques) were randomly selected to carry out research with the use of MSP and FT – IR technology.On the basis of microscopic examination, it was established that both types of the analyzed fibers underwent more and more transformations as the time of thermal radiation. Multiple areas of char were observed on the surface of the cotton fibers, while in the case of polyester it was the melting zone.Intra- and inter-sample variations were observed in all the analyzed fibers. They resulted from the uneven coloring of the individual fibers of both types, which was a consequence of the differences in thickness and factors related to the production process, mainly by colorization in mas. By the action of 40s long thermal radiation changed to textiles cotton and polyester, having a red color, no change in the staining was observed. Changes were visible in the case of cotton fiber charred – the shape of absorption bands was not preserved.Rating of the infrared spectra allowed to observe the change in the cotton fibers from the sample 1 with an exposure time equal to 40s. It was associated with the emergence of a new band at a wavelength of about 1580 cm-1. Nothing significant was observed for polyester fibers at different times of operation of the radiant heat. The bands resulting from vibrations of individual groups occured at the same wavelengths, maintaining their mutual intensity relations. pl
dc.subject.pl włókna, zmiany termiczne, mikroskopia optyczna, MSP, FT – IR pl
dc.subject.en fiber, thermal changes, optical microscopy, MSP, FT – IR pl
dc.contributor.reviewer Kościelniak, Paweł [SAP11010982] pl
dc.contributor.reviewer Wąs-Gubała, Jolanta [SAP11020312] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103508-148931 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)