Jagiellonian University Repository

Ocena progresji zmian cech morfologicznych twarzy z wiekiem

pcg.skipToMenu

Ocena progresji zmian cech morfologicznych twarzy z wiekiem

Show full item record

dc.contributor.advisor Haduch, Elżbieta [SAP11006053] pl
dc.contributor.author Węglarz, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:13:20Z
dc.date.available 2020-07-26T20:13:20Z
dc.date.submitted 2016-07-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210007
dc.language pol pl
dc.title Ocena progresji zmian cech morfologicznych twarzy z wiekiem pl
dc.title.alternative The assessment of progression of changes in morphological features of face during aging. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Proces starzenia się twarzy człowieka, to zagadnienie rozpatrywane i badane w przeróżnych aspektach. Istnieje szereg prac z zakresu anatomii, ontogenezy czy też biofizyki i bioinformatyki skupiających się na tym w jaki sposób zmienia się ludzka twarz wraz z postępującym wiekiem. Istotą niniejszej pracy jest fakt istnienia podobieństwa w cechach morfologicznych twarzy wśród osób spokrewnionych ze sobą w kolejnych pokoleniach. Głównym celem było ocenienie i porównanie morfologii twarzy osób pod względem cech metrycznych oraz morfologicznych. Uwzględniono również szereg podstaw teoretycznych, związanych z rozwojem tkanek czaszki u pojedynczego osobnika. Wydzielono dwie linie pokoleniowe: linie męską i żeńską, w każdej z nich 4 badane osoby. Wykonano szereg fotografii, pomiarów głowy, oraz zestawień i obliczeń, które posłużyły do charakterystyki poszczególnych osób, oraz oszacowania podobieństwa wśród spokrewnionych. Praca zawiera sporządzone tabele, ryciny oraz wykresy prezentujące cechy metryczne i morfologiczne badanych osób. Poznanie podobieństw i różnic w zmianach w procesie starzenia wśród spokrewnionych osób pozwoliło na ukazanie kierunku tych zmian, oraz możliwości ich praktycznego zastosowania przy tworzeniu prospekcji wiekowych czy dochodzeniu ojcostwa. pl
dc.abstract.en The aging process of the human face is the issue considered and examined in various aspects. There are a number of works of anatomy, ontogeny, or biophysics and bioinformatics with focusing on how this is changing human face with progressing age. The essence of this work is that there are similarities in the morphological face among people related to each other in subsequent generations. The main objective was to assess and compare the morphology of faces in terms of metric and morphological characteristics. Also included is a range of theoretical basis, associated with the development of the tissues of the skull in a single individual. Separated two generational lines: lines of male and female, in each of these four subjects tested. A series of photographs, measurements of the head, and the statements and calculations that were used to characterize individuals, and the assessment of similarity among relatives. The work includes prepared tables, figures, and graphs showing the characteristics of metric and morphological features. The knowledge of the similarities and differences in the changes in the aging process among relatives of people allowed to show the direction of these changes and their practical use in creating prospection age or investigation of paternity. pl
dc.subject.pl antropometria twarzy, progresja wiekowa, wzrost twarzoczaszki, asymetria twarzy, pokrewieństwo, cechy morfologiczne, cechy metryczne pl
dc.subject.en facia antropometry, age progression, cranofacial growth, facial assymethry, facial aging, kindship, morphological features, metric features pl
dc.contributor.reviewer Haduch, Elżbieta [SAP11006053] pl
dc.contributor.reviewer Szostek, Krzysztof [SAP11014914] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103494-152161 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl
dc.fieldofstudy biologia człowieka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)