Jagiellonian University Repository

Wpływ nieuregulowanej gospodarki ściekowej na chemizm wód w zlewni Potoku Czerwonka.

pcg.skipToMenu

Wpływ nieuregulowanej gospodarki ściekowej na chemizm wód w zlewni Potoku Czerwonka.

Show full item record

dc.contributor.advisor Żelazny, Mirosław [SAP11013331] pl
dc.contributor.author Żurowska, Daria pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:12:07Z
dc.date.available 2020-07-26T20:12:07Z
dc.date.submitted 2016-10-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209988
dc.language pol pl
dc.title Wpływ nieuregulowanej gospodarki ściekowej na chemizm wód w zlewni Potoku Czerwonka. pl
dc.title.alternative The impact of unregulated wastewater management on chemistry of water in the catchment Stream Czerwonka. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy było wykazanie wpływu nieuregulowanej gospodarki wodnej na właściwości fizyko-chemiczne i skład chemiczny wód zlewni Potoku Czerwonka. Obszar badań znajduje się na terenie wsi Białka Tatrzańska, która jest miejscowością cieszącą się dużym zainteresowaniem pod względem turystycznym. Wieś ta nie posiada oczyszczalni ścieków. Do przeprowadzania badań wykorzystano metody terenowe oraz laboratoryjno-kameralne. W terenie pobrano 24 próbki wody z trzech stanowisk pomiarowych. Dwa stanowiska pomiarowe zlokalizowane są w górnych częściach zlewni, gdzie wody mają charakter seminaturalny, trzecie stanowisko znajduje się na terenie wsi, gdzie dochodzi do wielokrotnego w ciągu doby zrzutu ścieków. Przy poborze wód, zmierzono wartości niektórych cech fizyko-chemicznych. Wartości temperatury oraz przewodności rejestrowano również w sposób ciągły. W Laboratorium Hydrologiczno-Chemicznym Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ próbki poddano ponownemu pomiarowi odczynu oraz przewodności w celu weryfikacji chemicznej, następnie oznaczono skład chemiczny wykorzystując metodę chromatografii jonowej. Dzięki temu sytemowi umożliwiony był jednoczesny rozdział i oznaczenie 14 jonów tj.: wapń (Ca2+), magnez (Mg2+), sód (Na+), potas (K+), węglowodory (HCO3-), siarczany (SO42-), chlorki (Cl-), jon amonu (NH4+), azotany (NO3-), azotyny (NO2-), fosforany (PO43-), lit (Li+), fluorki (F-) i bromki (Br-). Przeprowadzone badania wykazały negatywny wpływ nieuregulowanej gospodarki ściekowej na właściwości fizyko-chemiczne i skład chemiczny wód zlewni. Widoczne jest to przez porównanie otrzymanych wartości parametrów ze stanowiska zlokalizowanego na terenie wsi, oraz pozostałych stanowisk położonych w górnych częściach zlewni. Parametrami najlepiej ukazującymi wpływ nieuregulowanej gospodarki wodno-ściekowej na wody Potoku Czerwonka była temperatura oraz przewodność. Na stanowisku Czerwonka Wieś zaobserwowano znacznie większe wartości tych parametrów, również dokonując pomiaru ciągłego. Dokonując klasyfikacji typów hydrochemicznych, na stanowisku Czerwonka Wieś zaobserwowano silny udział w członie kationowym sodu, a w członie anionowym chlorków. Są to nietypowe jony w odniesieniu do budowy geologicznej i klimatu umiarkowanego, panującego na obszarze badań, co wskazuje na silny wpływ gospodarki ściekowej. Kilka wód pobranych ze stanowiska Czerwonka Wieś ze względu na przekroczenia stężeń niektórych jonów znajdują się w II klasie jakości, posiadając stan dobry jednolitych części wód powierzchniowych. Nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa ma wyraźny wpływ na zróżnicowanie właściości fizyko-chemicznych wód Potoku Czerwonka. Podjęcie odpowiednich działań, tj. budowa oczyszczalni ścieków, umożliwi poprawę stanu wód na badanym terenie, gdzie dopływają ścieki z gospodarki wodno-ściekowej. pl
dc.abstract.en The main objective of the study was to demonstrate the impact of unregulated wastewater management on physico-chemical properties and chemical composition of the water catchment Stream Czerwonka. The study area is located in the village of Bialka Tatrzanska, which is the village which enjoys great popularity in terms of tourism. This village does not have a sewage treatment plant. To carry out the research methods were used in field and laboratory and intimate. In the field, collected 24 water samples from the three measurement stations. Two measurement stations are located in the upper parts of the basin, where the waters are seminatural, the third position is located in the village, where there is repeated throughout the day of discharge. With the consumption of water, measured values ​​of some physico-chemical characteristics. The temperature and conductivity were also recorded continuously. The Hydrological Laboratory of Chemistry Institute of Geography and Spatial samples were re-measurement of pH and conductivity in order to verification of chemical, then determined the chemical composition using the method of ion chromatography. With this system enabled a simultaneous separation and at 14 ion, ie .: the calcium (Ca2 +), magnesium (Mg 2+), sodium (Na +), potassium (K +), hydrocarbons (HCO3-), sulfate (SO42-), chloride (Cl ), ammonium ion (NH4 +), nitrate (NO3-), nitrite (NO2-), a phosphate (PO43-), lithium (Li +), fluoride (F-), and bromide (Br-). The study showed the negative impact of unregulated wastewater management on the physico-chemical and chemical composition of the water area. This can be seen by comparing the values ​​obtained from the positions located in the village, and other sites located in the upper parts of the basin. Parameters best showing impact unregulated wastewater management on water Stream Czerwonka was the temperature and conductivity. The position Czerwonka village was significantly higher values ​​of these parameters, also making continuous measurement. When classifying types of hydrochemical, the position Czerwonka village showed a strong participation in the cationic moiety of sodium, and a member of chloride anion. These are unusual ions with respect to the geological structure and moderate climate, prevailing in the area of ​​research, which shows the strong influence of wastewater. Several water taken from the position Czerwonka village due to exceeding the levels of certain ions are in the second grade classroom, having good condition of surface water bodies. Unregulated waste water management has a clear impact on the diversity of properties physico-chemical water Stream Czerwonka. Take appropriate action, ie. The construction of sewage treatment plants, will help improve the condition of water in the study area, where are present sewage from wastewater management. pl
dc.subject.pl woda, ściek, chemizm, zlewnia, jony pl
dc.subject.en water, sewage, chemistry, catchment, ions pl
dc.contributor.reviewer Broniatowski, Marcin [SAP11018406] pl
dc.contributor.reviewer Żelazny, Mirosław [SAP11013331] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103470-184331 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy ochrona środowiska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)