Jagiellonian University Repository

Odziedziczalność jakości gamet męskich w pokoleniu F1 po ojcach dominantach i subordynantach u nornicy rudej, a pozycja socjalna w hierarchii

pcg.skipToMenu

Odziedziczalność jakości gamet męskich w pokoleniu F1 po ojcach dominantach i subordynantach u nornicy rudej, a pozycja socjalna w hierarchii

Show full item record

dc.contributor.advisor Kruczek, Małgorzata [SAP11011482] pl
dc.contributor.author Świder, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:08:57Z
dc.date.available 2020-07-26T20:08:57Z
dc.date.submitted 2017-10-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209938
dc.language pol pl
dc.title Odziedziczalność jakości gamet męskich w pokoleniu F1 po ojcach dominantach i subordynantach u nornicy rudej, a pozycja socjalna w hierarchii pl
dc.title.alternative The heritability of quality males gametes in generation F1 after fathers dominant males and subordinate males in bank vole versus social position in the hierarchy pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Samice wybierają partnera do rozrodu na podstawie stopnia dominacji samca, co pozwala na uzyskanie liczniejszego potomstwa, w lepszej kondycji i o większej szansie na przeżycie. Udowodniono, że pozycja socjalna jest dziedziczna u myszy, więc w niniejszym badaniu sprawdzano czy taka zależność zachodzi u innego gatunku gryzoni – nornicy rudej.Celem niniejszej pracy magisterskiej było zweryfikowanie czy pozycja socjalna samców nornicy rudej w hierarchii społecznej jest dziedziczna. Badano wpływ pozycji socjalnej ojców dominantów i ojców subordynantów na wybrane parametry jakościowe nasienia ich synów: dojrzałość plemników, budowę błony cytoplazmatycznej witki oraz żywotność plemników.Badanie przeprowadzono na 10 – tygodniowych samcach, u których ważono masę ciała, a następnie jąder i gruczołów dodatkowych. Eksperyment nie wykazał istotnych statystycznie różnic, pomiędzy masą ciała, gonad i gruczołów dodatkowych, a także cechami jakościowymi nasienia u synów samców dominantów i synów samców subordynantów w zakresie żadnego badanego parametru (dojrzałość plemników, budowa błony cytroplazmatycznej witki oray żywotność plemników).Z otrzymanych wyników można wyciągnąć wniosek, że pozycja samca w hierarchii socjalnej grupy nie jest dziedziczna oraz nie wpływa na parametry nasienia synów. pl
dc.abstract.en The females choose a breeding partner based on the male's dominance level, which allows them to obtain more offspring, in better shape and more likely to survive. It has been proven, the social position is hereditary in mice, so in this study it was verified that such a relationship is occurring in another species – bank vole.The aim of this study was to verify whether the social position of male bank vole is hereditary. The influence of the social status fathers of dominant and fathers of subordinate on the qualitative parameters of their sons' semen: sperm maturation, cytoplasmic membrane formation of switch and sperm vitality were studied.The study was conducted on 10 week – old males. Determined weight of body, testes and accessory glands. The experiment did not show statistically important differences between weights of body, weights of testes, weights of additonal glands and sperm quality characteristics in sons of dominant males and sons of subordinate males in terms of all parameters tested (sperm maturation, cytoplasmic membrane formation of switch, sperm vitality).From the results obtained, it can be concluded, that the position of the male in the social hierarchy of the group is not hereditary and does not affect the parameters of the semen of the sons. pl
dc.subject.pl nornica ruda, gamety męskie, pozycja socjalna, dominacja, jakość gamet męskich pl
dc.subject.en bank vole, male gametes, social position, dominance, sperm quality pl
dc.contributor.reviewer Kruczek, Małgorzata [SAP11011482] pl
dc.contributor.reviewer Zakrzewska, Marta [SAP11014286] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103418-151789 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)