Jagiellonian University Repository

Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta po operacyjnym leczeniu awulsyjnego zerwania mięśnia dwugłowego uda.

pcg.skipToMenu

Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta po operacyjnym leczeniu awulsyjnego zerwania mięśnia dwugłowego uda.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jurecka, Alicja pl
dc.contributor.author Korpanty, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:07:13Z
dc.date.available 2020-07-26T20:07:13Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209911
dc.language pol pl
dc.title Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta po operacyjnym leczeniu awulsyjnego zerwania mięśnia dwugłowego uda. pl
dc.title.alternative Proceedings physiotherapy patient after surgical treatment of biceps femoris avulsion fracture. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp. Do najczęstszych urazów mięśni grupy kuszowo-goleniowej w sportach zespołowych, kontaktowych dochodzi w obrębie mięśnia dwugłowego uda. Rzadko jednak w wyniku gwałtownego wyprostu w stawie kolanowym połączonym ze zgięciem w stawie biodrowym dochodzi do oderwania ścięgna mięśnia dwugłowego uda wraz z jego przyczepem kostnym na głowie kości strzałki. Jednocześnie brak doniesień naukowych, opisujących postępowanie rehabilitacyjne ukierunkowane na ten typ urazu stwarza konieczność podjęcia próby ustalenia właściwych kierunków fizjoterapii u pacjentów po zerwaniu awulsyjnym mięśnia dwugłowego uda. Cel pracy. Celem niniejszej pracy było przedstawienie postępowania fizjoterapeutycznego u pacjenta po operacyjnym leczeniu awulsyjnego zerwania mięśnia dwugłowego uda.Materiał i metody. Badaniem objęto pacjenta w wieku 25 lat, u którego doszło do urazu w lewym stawie kolanowym podczas gry w piłkę nożną. Przeprowadzona diagnostyka wykazała złamanie awulsyjne mięśnia dwugłowego uda wraz z zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego oraz więzadła pobocznego strzałkowego. Pacjent w pierwszej kolejności został poddany zabiegowi rekonstrukcji kompleksu tylno-bocznego, a następnie wdrążono rehabilitacje. Zastosowano ćwiczenia: zwiększające zakres ruchomości w stawie, wzmacniajcie mięśnie, poprawiające propiocepcje, rozciągające, prócz tego użyto technik manualnych: mięśniowo-powięziowych, techniki energetyzacji mięśniowej. W późniejszym etapie wdrożono protokół rehabilitacji przedoperacyjnej, przygotowującej pacjenta do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Przed rozpoczęciem tego etapu rehabilitacji i po jej zakończeniu przeprowadzono ocenę globalnych wzorców ruchowych wg koncepcji FMS (ang. Functional Movement System) oraz badanie aktywności bioelektrycznej mięśni za pomocą elektromiografii powierzchownej (sEMG).Wyniki. W przeprowadzonym teście FMS przed terapią (3. etap) pacjent otrzymał 17 punktów, natomiast po jej zakończeniu otrzymał ich maksymalna liczbę (21 punktów). W badaniu sEMG podczas prób chodu z otwartymi/zamkniętymi oczami oraz stania jednonóż z otwartymi/zamkniętymi oczami zanotowano spadek aktywności bioelektrycznej badanych mięśni po zakończeniu terapii w stosunku do pierwszego pomiaru.Wnioski. Przeprowadzona terapia z wyszczególnieniem technik manualnych: mięśniowo-powięziowych oraz energetyzacji mięśniowej wpływa pozytywnie na poprawę ruchomości, siły mięśniowej i propiocepcji w kończynie operowanej u pacjenta po zerwaniu mięśnia dwugłowego uda oraz urazie więzadłowym kolana. Wprowadzenie u pacjenta po operacyjnym leczeniu zerwania mięśnia dwugłowego uda i uszkodzeniu więzadeł kolana ćwiczeń równoważnych oraz rozciągających pozwala poprzez poprawę aktywności mięśni i propriocepcji zniwelować niewłaściwe kompensacje ruchowe i jednocześnie zmniejszyć ryzyko urazu w przyszłości. pl
dc.abstract.en Introduction. The most common injuries muscle of hamstring group in team sports, contact, occures within the femoral biceps. Rarely a result of the rapid extension of the knee combined with hip flexion it comes to tear the tendon of biceps femoris with its attachment on the head of fibula. So far, the lack of scientific reports describing rehabilitation, based on the latest methods aimed at this type of injury makes it necessary to try to determine the correct directions of physiotherapy in patients after breaking awulsyjnym femoral biceps.Aim of the study. The aim of this study is to present physiotherapy patient after surgical treatment avulsion fracture of the femoral biceps.Material and methods. The study included patients 25 years of age, in whom there has been an injury in left knee joint while playing football. Conducted diagnostics showed a avulsion fracture of the femoral biceps, along with the tear of the anterior cruciate ligament and fibular collateral ligament. The patient was first subjected to a treatment reconstruction of posterolateral corner injury, and then implemented rehabilitation. Applied exercises: increasing the range of motion in the joint, muscle strengthening, improving balance, stretching, besides manual techniques were used: fascial, deep tissue massage techniques energization muscle at a later stage, implemented a protocol of preoperative rehabilitation reconstruction of the ACL ligament. During rehabilitation and at the end were executed test FMS (ang. Functional Movement System) and the study of superficial electromyography (sEMG).Results. In a test of FMS prior to treatment (3 phase ) the patient received 17 points, but afterwards received the maximum number (21 points).The study sEMG during trial walking with open / closed eyes and one leg standing with open / closed eyes there was a decrease bioelectrical activity of the muscles studied after treatment compared to the first measurement.Conclusions. The therapy detailing the manual techniques: myofascial muscle and energizing a positive effect on the improvement of mobility, muscle strength and balance in the operated limb patient after fracture of the femoral biceps and knee ligament injury. The introduction of a patient after surgical treatment of rupture of the femoral biceps and damaged knee ligaments equivalent exercises and stretching can by improving muscle activityand proprioception compensate for inadequate compensation movement and at the same time reduce the risk of injury in the future. pl
dc.subject.pl złamanie awulsyjne, mięsień dwugłowy uda, więzadło krzyżowe przednie, fizjoterapia, FMS, sEMG. pl
dc.subject.en avulsion fracture of biceps femoris, anterior cruciate ligament, physiotherapy, FMS, sEMG. pl
dc.contributor.reviewer Jurecka, Alicja pl
dc.contributor.reviewer Niedźwiedzki, Łukasz [SAP20002313] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103387-175924 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)