Jagiellonian University Repository

Synteza i charakterystyka mezoporowatych adsorbentów zanieczyszczeń z wykorzystaniem naturalnych minerałów jako źródła składników budulcowych.

pcg.skipToMenu

Synteza i charakterystyka mezoporowatych adsorbentów zanieczyszczeń z wykorzystaniem naturalnych minerałów jako źródła składników budulcowych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Węgrzyn, Agnieszka [SAP11017155] pl
dc.contributor.author Przeklasa, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:03:37Z
dc.date.available 2020-07-26T20:03:37Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209859
dc.language pol pl
dc.title Synteza i charakterystyka mezoporowatych adsorbentów zanieczyszczeń z wykorzystaniem naturalnych minerałów jako źródła składników budulcowych. pl
dc.title.alternative Synthesis and characterization of mesoporous adsorbents of contaminants obtained using natural minerals as a source of building components. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy była synteza materiałów krzemionkowych, których źródłem składników budulcowych był wermikulit. W celu znalezienia najlepszych warunków otrzymywania kompozytu wermikulit–MCM-41 zastosowano różne pH, sprawdzono wpływ stężenia użytego surfaktanta oraz wpływ podstawienia jednego surfaktanta innym. Sprawdzono również wpływ temperatury kalcynacji. Badania strukturalne przy pomocy dyfraktometrii rentgenowskiej dostarczyły informacji o strukturze otrzymanych materiałów i potwierdziło obecność struktury MCM-41. Modelowanie izoterm adsorpcji dostarczyło informacji o powierzchni właściwej oraz rodzaju obecnych porów. Skorelowano ze sobą również warunki syntezy wraz z parametrem sieciowym i grubością ścianki porów. Badania mikroskopem skaningowym zostały przeprowadzone w celu potwierdzenia obecności dodatkowej fazy, struktury MCM-41. Na podstawie powyższych badań ustalono, że pH=11 jest optymalnym do tworzenia się kompozytu wermikulit–MCM-41. Badania strukturalne oraz badania porowatości potwierdziły obecność struktury MCM-41 oraz porów cylindrycznych. Korelacja warunków syntezy wykazała, ze temperatura kalcynacji jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na właściwości kompozytów. Zdjęcia wykonane mikroskopem skaningowym potwierdziły obecność nanokrystalitów MCM-41 w próbce z syntezy w pH=11. pl
dc.abstract.en The aim of the work was a synthesis of siliceous material, which source of building materials was vermiculite. In order to find the best conditions to prepare a composite of vermiculite and MCM-41 different pH were used, effect of concentration of surfactant used and the inluence of substitution of one surfactant with other were checked. Also the effect of calcination temperature was evaluated. Studies using X-ray diffractometry provided information about the structure of the material prepared and confirmed the presence of the structure of MCM-41. Modeling of adsorption isotherms provided information on the specific surface area and the type of existing pores. Results of those two techniques were correlated with conditions of synthesis and the changes of wall thickness and pore size was discussed. Based on these studies, it was found that pH=11 was optimum to prepare a composite of vermiculite-MCM-41. Structural and adsorption studies confirmed the presence of porous structure of MCM-41 and cylindrical pores. Among synthesis conditions it was shown that the calcination temperature is one of the most important factors affecting the properties of the composites. Scanning microscope micrographs confirmed the presence of of an additional phase, nanocrystallites of MCM-41 in the sample obtained at pH equal 11. pl
dc.subject.pl Materiały krzemianowe, wermikulit, MCM-41, kompozyt wermikulit-MCM-41, hyamina pl
dc.subject.en Silica materials, vermiculite, MCM-41, vermiculite-MCM-41 composite, hyamine pl
dc.contributor.reviewer Makowski, Wacław [SAP11013201] pl
dc.contributor.reviewer Węgrzyn, Agnieszka [SAP11017155] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103328-151029 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy chemia środowiska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)