Jagiellonian University Repository

Nowe grupy krwi: Langereis, Junior i Vel

pcg.skipToMenu

Nowe grupy krwi: Langereis, Junior i Vel

Show full item record

dc.contributor.advisor Tabarowski, Zbigniew [SAP11011896] pl
dc.contributor.author Bułat, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:00:48Z
dc.date.available 2020-07-26T20:00:48Z
dc.date.submitted 2016-07-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209815
dc.language pol pl
dc.title Nowe grupy krwi: Langereis, Junior i Vel pl
dc.title.alternative New blood group systems: Langereis, Junior i Vel pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Do dnia dzisiejszego Międzynarodowe Towarzystwo Przetaczania Krwi zarejestrowało 36 ludzkich układów grupowych krwi. W pracy opisano trzy ostatnio poznane układy grupowe tj. Langereis, Junior i Vel.Układ grupowy Langereis (Lan) składa się z jednego antygenu o dużej częstości występowania we wszystkich populacjach ludzkich. Nośnikiem antygenu Lan jest białko ABCB6 kodowane przez gen zlokalizowany na chromosomie 2 w loci 2q36. Rzadki fenotyp Lan(-) jest spowodowany recesywnym charakterem dziedziczenia mutacji null ABCB6. Przeciwciała anty-Lan są odpowiedzialne za poprzetoczeniowe reakcje hemolityczne. Układ grupowy Junior (Jr) składa się z antygenu Jra. Jego nośnikiem jest białko ABCG2 kodowane przez gen zlokalizowany na chromosomie 4 w locus 4q22.1. Występowanie fenotypu Jr(a-) jest skorelowane z obecnością alleli null genu ABCG2. Przeciwciała anty-Jra mogą być przyczyną ciężkiej, a nawet śmiertelnej postaci choroby hemolitycznej płodu/noworodka. Nośnikiem antygenu układu grupowego Vel jest białko SMIM1 kodowane przez gen zlokalizowany w locus 1p36.32 na chromosomie 1. W większości przypadków występowanie fenotypu Vel(-) jest konsekwencją delecji w egzonie 3 tego genu. Przeciwciała anty-Vel mogą być odpowiedzialne za poprzetoczeniowe reakcje hemolityczne i chorobę hemolityczną płodu/noworodka. pl
dc.abstract.en As of today, the International Society of Blood Transfusion has registered 36 human blood group systems. This thesis describes the three most recently discovered: Langereis, Junior and Vel.The Langereis (Lan) blood group system consists of one antigen occurring frequently in all human populations. The carrier for the Lan antigen is the ABCB6 protein, encoded by a gene located in the 2 chromosome, locus 2q36. The rare Lan(-) phenotype is caused by the recessive character of null ABCB6 mutation inheritance. The anti-Lan antibodies are responsible for hemolytic transfusion reactions.The Junior (Jr) blood group system contains a Jr(a) antigen. Its carrier, the ABCG2 protein, is encoded by the gene ABCG2 located in chromosome 4, locus 4q22.1. The occurrence of the Jr(a-) phenotype is correlated with the presence of ABCG2 gene null alleles. The anti-Jr(a) antibodies can cause a severe or even lethal form of hemolytic disease of the fetus/newborn.The carrier for the Vel blood grup system is the SMIM1 protein, encoded by a gene located in locus 1p36.32 on chromosome 1. In most cases, the occurrence of the Vel(-) phenotype is a consequence of a deletion in the gene’s egzon 3. The anti-Vel antibodies can be responsible for the hemolytic transfusion reactions and hemolytic disease of the fetus/newborn. pl
dc.subject.pl układ grupowy krwi, antygen, Langereis, Junior, Vel, ABCB6, ABCG2, SMIM1 pl
dc.subject.en blood group system, antigen, Langereis, Junior, Vel, ABCB6, ABCG2, SMIM1 pl
dc.contributor.reviewer Tabarowski, Zbigniew [SAP11011896] pl
dc.contributor.reviewer Duda, Małgorzata [SAP11015688] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103282-181385 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)