Jagiellonian University Repository

Temporalność metafor politycznych wykorzystywanych w dyskursie politycznym po 1989 roku w Polsce

pcg.skipToMenu

Temporalność metafor politycznych wykorzystywanych w dyskursie politycznym po 1989 roku w Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Borowiec, Piotr [SAP11017655] pl
dc.date.accessioned 2014-10-11T10:54:49Z
dc.date.available 2014-10-11T10:54:49Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2312-8933 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2097
dc.language pol pl
dc.title Temporalność metafor politycznych wykorzystywanych w dyskursie politycznym po 1989 roku w Polsce pl
dc.title.alternative Temporality of political metaphors used in political discourse in post-1989 Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 339-359 pl
dc.description.additional ISBN 978-83-7676-147-3 pl
dc.identifier.weblink http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Spup_2013_3_42 pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.journal Studia Politologica Ucraino-Polona pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-11-05 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)