Jagiellonian University Repository

Najczęstsze kontuzje występujące u osób trenujących taniec

pcg.skipToMenu

Najczęstsze kontuzje występujące u osób trenujących taniec

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaworek, Jolanta [SAP20000746] pl
dc.contributor.author Stępniak, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:58:07Z
dc.date.available 2020-07-26T19:58:07Z
dc.date.submitted 2016-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209773
dc.language pol pl
dc.title Najczęstsze kontuzje występujące u osób trenujących taniec pl
dc.title.alternative The most common injuries occurring among people practicing dance pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Taniec, jak każda inna dyscyplina sportowa niesie za sobą ryzyko doznania kontuzji. Wielogodzinne treningi, nieprawidłowa rozgrzewka, nieodpowiednia technika ćwiczeń to tylko nieliczne przyczyny częstych kontuzji tancerzy.Celem niniejszej pracy było przedstawienie najczęściej występujących urazów wśród osób trenujących taniec. W badaniach wzięło udział 88 osób. Tancerze zawodowi stanowili 70% ankietowanych. Do badania użyto autorskiego kwestionariusza ankiety składającego się z 29 pytań. Ocenie poddano stawy najbardziej narażone na urazy, długość okresu powrotu tancerza do treningu, następstwa doznanych kontuzji oraz wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na poprawę sprawności tancerza. Zebrane informacje wykazały, że 69,6% respondentów doznało kontuzji w czasie trwania treningu, 33% poza salą treningową, natomiast 3,4% badanych nie doświadczyło żadnego urazu. Najczęściej uszkadzanym stawem jest staw skokowy. Skręcenia tego stawu stanowiły 17,6% wszystkich urazów. Czas powrotu do treningów zawodowych tancerzy wynosił ok. 2 tygodnie, natomiast tancerze amatorzy potrzebowali ok. miesiąca. Z pomocy fizjoterapeuty skorzystało 55,3% osób. Ograniczenie ruchomości, osłabienie mięśni oraz ból to najczęstsze skutki przebytych urazów. pl
dc.abstract.en Dancing, like any other sport carries a high risk of injury. Many hours of training, improper warm-up, poor exercises technique are just a few causes of the frequent injury dancers.The aim of this study was presenting the most common injuries among people practicing dance. The study involved 88 people. Professional dancers constituted 70% of respondents. The study used authors questionnaire consisting of 29 questions. Evaluated joints most vulnerable to injuries, the length of the return of the dancer’s training, the consequences suffered injury and the effect of physiotherapy to improve the efficiency of the dancer.The information collected showed that 69,6% of respondents had suffered on injury during the training, 33% outside the training room, while 3,4% of respondents did not experienced any trauma. Most frequently damaged the joint is the ankle. Ankle sprains accounted for 17,6% of all injuries. Return time to train professional dancers was approximately 2 weeks, the dancers amateurs need approximately one mounth. With the help of a physiotherapist benefited 55,3% of people. Limitation of movability, muscle weakness and pain are most common effects of injuries. pl
dc.subject.pl taniec, kontuzja, profilaktyka, staw skokowy, aktywność fizyczna, fizjoterapia pl
dc.subject.en dance, injury, prevention, ankle, physical activity, physiotheraphy pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Jolanta [SAP20000746] pl
dc.contributor.reviewer Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata [SAP20002523] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103237-145318 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)