Jagiellonian University Repository

Terapia Integracji Sensorycznej w problemach adaptacyjnych w szkole - studium przypadku.

pcg.skipToMenu

Terapia Integracji Sensorycznej w problemach adaptacyjnych w szkole - studium przypadku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata [SAP20002523] pl
dc.contributor.author Adamus, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:57:44Z
dc.date.available 2020-07-26T19:57:44Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209767
dc.language pol pl
dc.title Terapia Integracji Sensorycznej w problemach adaptacyjnych w szkole - studium przypadku. pl
dc.title.alternative Sensory Integration therapy in adjustment disorder at school-case study pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było przedstawienie opisu rehabilitacji dziecka z objawami zaburzeń adaptacyjnych w szkole, metodą integracji sensorycznej.Praca została podzielona na kilka rozdziałów i podrozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy tematyki samej integracji sensorycznej i jej zaburzeń. W drugim rozdziale zostały zawarte informacje na temat specyficznych trudności w uczeniu się i innych problemów szkolnych.Na podstawie wnikliwej obserwacji pacjenta oraz dokumentacji medycznej, przedstawiono studium przypadku siedmioletniego chłopca Stasia, z dokładnym opisem jego problemów w odbieraniu i przetwarzaniu bodźców zmysłowych. W pracy znajdują się również przykładowe ćwiczenia i aktywności oraz rezultaty jakie osiągnięto po zastosowaniu terapii. Po kilkumiesięcznej rehabilitacji zauważono wyraźną poprawę zachowania chłopca, w zakresie utrzymania prawidłowej postawy ciała, równowagi, koordynacji i małej motoryki. Utwierdza to w przekonaniu, że terapia SI jest właściwą metodą i przynosi dobre efekty w leczeniu dzieci z zaburzeniami adaptacyjnymi w szkole. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to describe the rehabilitation of a child showing symptoms of adjustment disorder at school by the use of sensory integration therapy. The work was divided into several sections and subsections. The first concerns the subject ofthe sensory integration and its disorders. The second chapter contains information on specificlearning difficulties and other problems at school. Based on careful observation of the patient and medical records was presented case study seven-year boy Stas, with a detailed description of his problems in the collection and processing of sensory stimulation. The paper also includes examples of exercises and activities and the results achieved after their application.After several months of rehabilitation there was visible improvement in the boy’s behavior in terms of correct body posture, balance, coordination and fine motor skills. Reinforces it the belief that SI therapy is the appropriate method and that it brings about good results in the treatment of children with disorders of adaptation at school. pl
dc.subject.pl integracja sensoryczna, terapia, rehabilitacja, zaburzenia adaptacyjne, problemy szkolne pl
dc.subject.en sensory integration, therapy, rehabilitation, adjustment disorder, school problems pl
dc.contributor.reviewer Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata [SAP20002523] pl
dc.contributor.reviewer Zyznawska, Joanna [SAP20002355] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103231-180525 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)