Jagiellonian University Repository

Ocena związku pomiędzy siłą mięśni oddechowych a jakością życia u chorych na astmę oskrzelową

pcg.skipToMenu

Ocena związku pomiędzy siłą mięśni oddechowych a jakością życia u chorych na astmę oskrzelową

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowobilski, Roman pl
dc.contributor.author Lipnicka, Kamila pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:57:14Z
dc.date.available 2020-07-26T19:57:14Z
dc.date.submitted 2016-07-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209759
dc.language pol pl
dc.title Ocena związku pomiędzy siłą mięśni oddechowych a jakością życia u chorych na astmę oskrzelową pl
dc.title.alternative Evaluate the relationship between respiratory muscle strength and quality of life in patients with bronchial asthma pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W przebiegu astmy obserwuje się nadmierne obciążenie i zmęczenie mięśni oddechowych oraz obniżenie jakości życia chorych. Celem pracy było zbadanie związków pomiędzy siłą mięśni oddechowych i napędem oddechowym, a jakością życia u chorych na astmę. Badaniom poddano 40 kolejnych chorych na astmę (25 kobiet i 15 mężczyzn), w okresie stabilnym, w wieku od 30 do 67 lat. Narzędziem badawczym był specyficzny Kwestionariusz Badający Jakość Życia Osoby z Astmą Ze Standaryzowanymi Czynnościami (ang. Standarized Version of the Asthma Quality Life Questionnaire, AQLQ(S)), autorstwa Elizabeth Juniper. Badaniom poddano następujące obszary jakości życia: objawy choroby, aktywność fizyczną, funkcjonowanie emocjonalne i bodźce środowiskowe. U wszystkich badanych wykonano: spirometrię podstawową, pomiar maksymalnego ciśnienia wdechowego (PI max) i maksymalnego ciśnienia wydechowego (PE max) oraz napędu oddechowego.Średni wynik uzyskany w badaniu kwestionariuszowym jakości życia wyniósł: x ̅=4,5±1,4 punktów dla ogółu badanych; w tym dla kobiet: x ̅=4,6±1,3; dla mężczyzn: x ̅=4,3±1,6 (p>0,05). Średnia wartość pomiaru PI max wyniosła dla ogółu: x ̅=84,29±33,02 cmH2O; w grupie kobiet: x ̅=69,46±25,09 cmH2O; a w grupie mężczyzn: x ̅=109,01±30,19 cmH2O (p<0,05). Średnia wartość PE max w całej grupie wyniosła: x ̅=101,07±42,14 cmH2O; dla kobiet: x ̅=79,83±33,48 cmH2O i x ̅=136,48±29,61 cmH2O dla mężczyzn (p<0,05). Kobiety prezentowały niższą siłę mięśni oddechowych (p<0,05) i wyższy poziom jakości życia od mężczyzn (p>0,05). Zaobserwowano, że większej sile mięśni oddechowych towarzyszy lepsza jakość życia u badanych. Nie przesądzając o kierunkowości tego związku, trzeba mieć na uwadze, że nie osiągnął on także poziomu znamienności (p>0,05). pl
dc.abstract.en There can be observed in asthmatics increased load and fatigue of the respiratory muscles along with lower quality of life of sufferers. The aim of the study was to examine the correlation between respiratory muscle strength and respiratory drive with patient’s quality of life in asthma. The analyzed group consisted of 40 asthma sufferers (25 females and 15 males) in stable condition, aged from 30 to 67 years. The Elizabeth Juniper’s Asthma Quality Life Questionnaire AQLQ(S) was used. The following domains of life quality were measured: symptoms, physical activity, emotional function and environmental stimuli. All subjects underwent: basic spirometry maximal inspiratory pressure (PI max), maximal expiratory pressure (PE max) and respiratory drive measurements. The average score obtained in the quality of life survey was: x ̅=4,5±1,4 points for a group as a whole; for females: x ̅=4,6±1,3; for males: x ̅=4,3±1,6 (p>0,05). The mean value of PI max for the group as a whole was: x ̅=84,29±33,02 cmH2O; in females: x ̅=69,46±25,09 cmH2O; and in males: x ̅=109,01±30,19 cmH2O (p<0,05). Mean value of PE max for whole group was: x ̅=101,07±42,14 cmH2O; for females: x ̅=79,83±33,48 cmH2O and x ̅=136,48±29,61 cmH2O for males (p<0,05). Women showed lower strength of respiratory muscles than men (p<0,05) and higher level of quality of life compared to men (p>0,05). It was observed that better respiratory muscle strength was accompanied by higher quality of life of subjects. Without presuming the direct correlation, it must be noted that it did not approach coefficient of variation (p>0,05). pl
dc.subject.pl astma oskrzelowa, siła mięśni oddechowych, napęd oddechowy, jakość życia pl
dc.subject.en asthma, respiratory muscle strength, respiratory drive, quality of life. pl
dc.contributor.reviewer Nowobilski, Roman pl
dc.contributor.reviewer Śliwka, Agnieszka pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103222-147414 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)