Jagiellonian University Repository

Badania mechanizmów adsorpcji naturalnych substancji organicznych NOM na kopolimerze N-winyloformamidu i diwinylobenzenu

pcg.skipToMenu

Badania mechanizmów adsorpcji naturalnych substancji organicznych NOM na kopolimerze N-winyloformamidu i diwinylobenzenu

Show full item record

dc.contributor.advisor Kochanowski, Andrzej [SAP11007569] pl
dc.contributor.author Radziejowski, Wiktor pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:54:30Z
dc.date.available 2020-07-26T19:54:30Z
dc.date.submitted 2016-06-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209716
dc.language pol pl
dc.title Badania mechanizmów adsorpcji naturalnych substancji organicznych NOM na kopolimerze N-winyloformamidu i diwinylobenzenu pl
dc.title.alternative Research the mechanisms of adsorption of natural organic matter (NOM) on the the copolymer of N-vinylformamide and divinylbenzene pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zwiększenie ilości substancji wprowadzanych do środowiska naturalnego powoduje zakwity sinicowe zbiorników wodnych. Organizmy te powodują zanieczyszczenie wody, poprzez ograniczenie zawartości tlenu, dostępu światła słonecznego i produkcję toksyn. Najpowszechniejszą toksyną jest Mikrocystyna–LR. Jej toksyczność oraz bardzo duża stabilność chemiczna powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Jedną z metod usuwania toksyn jest adsorpcja na adsorbentach polimerowych. W niniejszej pracy przedstawiono badania mające na celu ustalenie mechanizmu wiązania naturalnych związków organicznych z powierzchnią kopolimeru p(NVF-co-DVB). W pierwszym etapie przeprowadzono szereg syntez opisywanego kopolimeru i wykonano charakteryzację ich właściwości fizykochemicznych w oparciu m.in. o analizę elementarną i pomiary TG. Ustalono, że otrzymane polimery mają zbliżone parametry fizykochemiczne. Następnie określono wydajności sorpcji w oparciu o związki modelowe, którymi były m.in kwas salicylowy czy L-tryptofan. Dodatkowo wykonano sorpcję kwasu salicylowego na wybranym adsorbencie w celu wyznaczenia pojemności sorpcyjnej. Jednocześnie wykonano testy sorpcji toksyn na badanych kopolimerach dla określenia ich przydatności do oczyszczania wód. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono prawie 100% wydajność sorpcji toksyn na uzyskanych materiałach i zaproponowano możliwy mechanizm adsorpcji. pl
dc.abstract.en Increasing the amount of a pollutants released into the environment causes cyanobacterial blooms reservoirs. These organisms cause water pollution by reducing the oxygen content access sunlight and toxin production. The most common toxin is the microcystin-LR. It is toxicity and very high chemical stability to endanger human life and health. One method of removing toxins from water is the adsorption of the polymeric adsorbents. This paper presents a study to determine the mechanism of binding of natural organic compounds from the surface of the copolymer p(NVF-co-DVB). In a first step, copolymers were synthesis and describe on their physicochemical properties based on i.a. for elemental analysis and measurement of TG. It was found that the polymers have similar physical and chemical parameters. Subsequently, sorption efficiency was assess based on compounds which were i.a salicylic acid or L-tryptophan. Additionally, a salicylic acid sorption on an adsorbent selected to determine the sorption capacity. At the same time were performed sorption of toxins on the copolymers investigated to determine their suitability for purification water. The results showed nearly 100% yield sorption of toxins on received material and suggests possible mechanism of adsorption. pl
dc.subject.pl Adsorpcja, toksyny sinicowe, usuwanie toksyn, adsorbenty polimerowe, poli(N-winyloformamid-co-diwinylobenzen), pl
dc.subject.en Adsorption, cyanotoxins, removing toxic, polymeric adsorbent, poly(N-vinylformamide-co-divinylbenzene), pl
dc.contributor.reviewer Kochanowski, Andrzej [SAP11007569] pl
dc.contributor.reviewer Molenda, Marcin [SAP11018139] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103173-145782 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)