Jagiellonian University Repository

Investigetion of ergot alkaloids in Ipomoea plant samples using chromatographic techniques, mass spectrometry, and chemometrics tools

pcg.skipToMenu

Investigetion of ergot alkaloids in Ipomoea plant samples using chromatographic techniques, mass spectrometry, and chemometrics tools

Show full item record

dc.contributor.advisor Woźniakiewicz, Michał [SAP11019917] pl
dc.contributor.author Jani Thaviligadu, Diksha pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:54:26Z
dc.date.available 2020-07-26T19:54:26Z
dc.date.submitted 2016-06-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209715
dc.language eng pl
dc.title Investigetion of ergot alkaloids in Ipomoea plant samples using chromatographic techniques, mass spectrometry, and chemometrics tools pl
dc.title.alternative Analiza alkaloidów sporyszu w próbkach wilca z wykorzystaniem technik chromatograficznych, spektrometrii mas oraz narzędzi chemometrycznych pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym tematem niniejszej pracy są badania nad roślinami z rodzaju Ipomoea (wilec), znanych pod wspólną nazwą Morning Glory, w tym identyfikacja obecnych w nich alkaloidów sporyszu oraz zbadanie możliwości klasyfikacji nasion Ipomoea pochodzących z różnych źródeł. Analizę nasion przeprowadzono przy wykorzystaniu chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS) oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Metoda przygotowania próbek została zoptymalizowana w trakcie wcześniejszych prac, podczas których wybrano ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami jako najbardziej efektywną w procesie ekstrakcji analitów. Zbiór próbek poddanych analizie składał się z wielu różnych dostępnych na rynku nasion wilca, przynależących do różnych gatunków.Analiza LC-MS została wykonana w pierwszej kolejności w celu wykrycia i potwierdzenia obecności alkaloidów sporyszu w próbkach wilca. Wykorzystanie wzorców erginy, ergometryny i lizergolu umożliwiło prawidłową identyfikację wszystkich związków. Następnie przeprowadzono analizę statystyczną zebranych danych. Dane LC-MS poddano analizie chemometrycznej z użyciem narzędzi: metody składowych głównych (ProfileAnalysis, Bruker) oraz analizy podobieństwa (STATISTICA, StatSoft), którą wykorzystano do wykonania analizy skupień. Na pierwszym etapie badań wykonano porównanie pomiędzy próbkami przygotowanymi z pojedynczych nasion i próbkami reprezentatywnymi dla danego opakowania nasion. Następnie porównano wyniki LC-MS dwóch różnych typów nasion, w celu sprawdzenia możliwości ich rozróżnienia. ProfileAnalysis był podstawowym programem wykorzystanym w tych badaniach, natomiast analiza skupień została wykonana w celu potwierdzenia obserwacji.W celu wykonania analizy GC-MS próbki były przede wszystkim poddane derywatyzacji z użyciem kilku różnych procedur. Wykorzystano również sorbenty Z-Sep oraz Z-Sep+, które okazały się niezbędne, aby w procesie przygotowania próbki w zakresie oczyszczenia ekstraktów ze składników matrycy, które mogły utrudniać analizę.Opracowana metoda LC-MS umożliwiła identyfikację wszystkich alkaloidów sporyszu obecnych w ekstraktach, łącznie z lizergolem. Ponadto, różne typy nasion wilca, pochodzące od wielu producentów zostały poprawnie rozróżnione i przyporządkowane przy użyciu narzędzi chemometrycznych. Ta metodyka może znaleźć zastosowanie w badaniach sądowych: próbki nieznanego pochodzenia mogą zostać zidentyfikowane na podstawie danych LC-MS. pl
dc.abstract.en This research work deals mainly with the study of the Ipomoea plant, more commonly known as Morning Glory and involves identification of ergot alkaloids and to investigate the possibility to differentiate between seeds from different sources. The analysis was performed on the seeds of the plant with the use of liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS) as well as gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS). The sample preparation method was already optimised in a previous work and the ultrasound-assisted extraction method was singled out to be the most effective technique for the extraction of the analytes of interest. The collection of investigated samples included various Morning Glory seeds of different species available on the market.The analysis conducted by LC-MS was done primarily to identify and confirm the presence of all the ergot alkaloids present in the Ipomoea plant. The use of ergine, ergometrine and lysergol standards were beneficial to successfully determine all of those psychoactive compounds. Then, the statistical study of the collected data was performed. Following the analysis, the results obtained were treated by chemometrics tools: principal component analysis (ProfileAnalysis, Bruker) and cluster analysis (STATISTICA software, StatSoft). Firstly, observations were made on how single seeds from one packet behave in comparison to several seeds sampled from the same packet. Afterwards, the LC-MS results from samples of 2 different kinds of seeds were compared to see if they can be distinguished from each other. Profile Analysis made these tasks possible and cluster analysis was used to confirm the outcomes generated by Profile Analysis.Concerning all the analysis done with the GC-MS, ergot alkaloids present in the sample extracts were, first and foremost, derivatised according to several different protocols and Z-Sep and Z-Sep+ were used as sorbents to purify the seeds extracts from the matrix that could interfere with the analysis. The developed LC-MS method enabled the identification of all of the ergot alkaloids together with lysergol. Additionally, the different packets of Ipomoea seeds obtained from various retailers were successfully distinguished one from each other with the use of chemometrics tools. This procedure may be applied to forensics research work so that depending on the behaviour of the samples, the provenance of the relevant substance can be determined. pl
dc.subject.pl Alkaloidy sporyszu, wilec, lizergol, LC-MS, chemometria pl
dc.subject.en Ergot alkaloids, Ipomoea, lysergol, LC-MS, chemometrics pl
dc.contributor.reviewer Krajewska, Barbara [SAP11010862] pl
dc.contributor.reviewer Woźniakiewicz, Michał [SAP11019917] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103172-220598 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)