Jagiellonian University Repository

Koncepcja rasy w antropologii

pcg.skipToMenu

Koncepcja rasy w antropologii

Show full item record

dc.contributor.advisor Głąb, Henryk [SAP11008133] pl
dc.contributor.author Barczyk, Radosław pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:52:28Z
dc.date.available 2020-07-26T19:52:28Z
dc.date.submitted 2016-09-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209684
dc.language pol pl
dc.title Koncepcja rasy w antropologii pl
dc.title.alternative The concept of race in anthropology pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe (rasowe) człowieka było zawsze zauważalne w społeczeństwie. Dostrzegalne cechy odmienności Homo sapiens na przełomie wieków potrzebowały sposobu klasyfikowania, określenia mechanizmów ich powstawania oraz różnicowania. W tym celu powstało wiele koncepcji historycznych tłumaczących owe zjawiska zmienności człowieka. W niniejszej pracy przedstawione zostały główne podziały gatunku ludzkiego w oparciu o wybrane kryteria klasyfikacji zmieniające się wraz z rozwojem różnych dziedzin naukowych (głownie genetyki i ewolucjonizmu). Aktualnie współczesne teorie tłumaczą mechanizm powstawania zmienności związany z przystosowawczym charakterem współdziałających ze sobą genów warunkujących odmienność fenotypową. Dlatego człowiek jest uznawany za gatunek jednolity pod względem genetycznym, a różnice w genomie ludzkim są mniejsze między odmiennymi populacjami niż wewnątrz określonej grupy osobników, co zaprzecza istnieniu koncepcji „rasy”. pl
dc.abstract.en Intraspecies differentiation of the human race has always been visible in society. Discernible characteristics of the Homo Sapiens dissimilarity at the turn of century required a classification method determining mechanisms of their coming into existence and diversity. For that purpose many historical concepts explaining occurrences of man changeability arose. In this work main divisions of the human species were described based on chosen criteria of identity, which changed together with the development of different scientific fields (firebrands of genetics and the evolutionism). Currently contemporary theories are clarifying the mechanism of change occurence explaining that they are connected with adaptation character of interacting genes which condition the fenotypic dissimilarity . Therefore the man is regarded as uniform in terms of genetics , and differences in the human genome are smaller between different populations, than within the specific group of specimens, which denies the existence of the concept of „race”. pl
dc.subject.pl rasa, gen, zróżnicowanie, gatunek pl
dc.subject.en race, gene, diversity(diversification),species pl
dc.contributor.reviewer Głąb, Henryk [SAP11008133] pl
dc.contributor.reviewer Haduch, Elżbieta [SAP11006053] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103135-181121 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)