Jagiellonian University Repository

Badania spektroskopowe tkanki ośrodkowego układu nerwowego szczura

pcg.skipToMenu

Badania spektroskopowe tkanki ośrodkowego układu nerwowego szczura

Show full item record

dc.contributor.advisor Wesełucha-Birczyńska, Aleksandra [SAP11011404] pl
dc.contributor.author Kowalski, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:51:01Z
dc.date.available 2020-07-26T19:51:01Z
dc.date.submitted 2016-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209661
dc.language pol pl
dc.title Badania spektroskopowe tkanki ośrodkowego układu nerwowego szczura pl
dc.title.alternative Spectroscopic studies of central nervous system tissue of the rat pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy magisterskiej badano trzy obszary tkanki mózgu szczura epileptycznego: korę móżdżku-Cc, grzbietową cześć ciała kolankowatego bocznego -DLG oraz korę somatosensoryczną -Sc, w celu sprawdzenia czy spektroskopia Ramana jest metodą analityczną, która potrafi wskazać na różnice w zdegenerowanej tkance. Odpowiednio przygotowane skrawki tkanki mózgu poddano badaniu metodą spektroskopii ramanowskiej. Spektroskopia rozproszenia Ramana (RS) jest metodą badającą przejścia pomiędzy rotacyjnymi i oscylacyjnymi poziomami cząsteczek, które zachodzą na skutek nieelastycznego rozproszenia światła. W badaniach wykorzystano mikro-spektrometr Ramanowski Renishaw inVia z laserami wzbudzającymi próbkę o długościach: 442 nm, 514.5 nm i 785 nm oraz fourierowski spektrometr Ramanowski Nicolet NXR FT-Raman 9650 z laserem o długości 1064 nm. Uzyskane wyniki jednoznacznie wykazały, że spektroskopia Ramana jest techniką, która zapewnia zanalizowanie składu tkanki epileptycznej mózgu oraz jej struktury. Główne pasma pochodziły od fosfolipidów oraz białek. Wszystkie wybrane stosunki intensywności pasm pozwoliły na rozróżnienie badanych obszarów mózgowych. Linia lasera 442 nm lepiej wzmocniła drgania lipidów, natomiast linia lasera 785 nm lepiej wzmocniła drgania lipidów oraz białek. pl
dc.abstract.en In the Master’s thesis three areas the epileptic rat’s brain tissue has been examined: the cerebellar cortex (Cc), the dorsal lateral geniculate nucleus of the thalamus (DLG) and the somatosensory cortex (Sc) to see if Raman spectroscopy is an analytical method, which can indicate the differences in the degenerated tissue. Properly prepared scraps of brain tissue have been examined using Raman spectroscopy. Raman scattering (RS) is the method of examination the transitions between rotational and vibrational levels of the molecules, which occur as a result of inelastic scattering of light. In these studies Micro-Raman spectrometer Renishaw inVia with excitation laser lines: 442 nm, 514.5 nm and 785 nm was used. Additionally Fourier Raman’s spectrometer Nicolet NXR FT-Raman 9650 with the length of the laser 1064 nm was applied. The results clearly showed that Raman spectroscopy is a technique that allow to analyze the composition and structure of epileptic brain tissue. The main bands were originated from phospholipids and proteins. All selected band intensity ratios allowed to differentiate of the studied areas of the brain. The 442 nm laser line enhanced mostly vibrations of lipids, while the 785 nm increases vibrations of both components, lipids and proteins. pl
dc.subject.pl Spektroskopia Ramana, ośrodkowy układ nerwowy szczura, epilepsja pl
dc.subject.en Raman spectroscopy, rat central nervous system, epilepsy pl
dc.contributor.reviewer Zięba-Palus, Janina pl
dc.contributor.reviewer Wesełucha-Birczyńska, Aleksandra [SAP11011404] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103107-151752 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)