Jagiellonian University Repository

Występowanie inwazyjnych gatunków roślin naczyniowych w zbiorowiskach łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea w Polsce

pcg.skipToMenu

Występowanie inwazyjnych gatunków roślin naczyniowych w zbiorowiskach łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Pliszko, Artur pl
dc.contributor.author Włodarczyk, Martyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:50:07Z
dc.date.available 2020-07-26T19:50:07Z
dc.date.submitted 2018-10-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209647
dc.language pol pl
dc.title Występowanie inwazyjnych gatunków roślin naczyniowych w zbiorowiskach łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea w Polsce pl
dc.title.alternative Occurrence of invasive vascular plant species in Molinio-Arrhenatheretea meadow communities in Poland pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia gatunki inwazyjne występujące w zbiorowiskach łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea na terenie Polski. Praca została oparta na przeglądzie literaturowym. Celem pracy było sporządzenie listy inwazyjnych gatunków roślin naczyniowych, przyporządkowanie gatunków inwazyjnych do typów zbiorowisk łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea występujących w Polsce na poziomie różnych syntaksonów oraz określenie zróżnicowania taksonomicznego, udziału grup geograficzno-historycznych i form życiowych wśród inwazyjnych gatunków w zbiorowiskach łąkowych w Polsce. Na liście umieszczono 36 inwazyjnych gatunków roślin naczyniowych, wśród których najliczniejsi są przedstawiciele rodzin Asteraceae, Poaceae i Fabaceae, kenofity dominują nad archeofitami, a z form życiowych przeważają hemikryptofity i terofity. Najwięcej inwazyjnych gatunków roślin naczyniowych stwierdzono w zbiorowiskach ze związków Arrhenatherion elatioris i Cnidion dubii. Wnikanie obcych gatunków roślin naczyniowych do zbiorowisk łąkowych wymaga dalszych badań. pl
dc.abstract.en The paper presents invasive species found in meadow communities of the Molinio-Arrhenatheretea class in Poland. The paper was based on a literature review. The aim of the study was to prepare a list of invasive vascular plant species, to assign invasive species to the types of meadow communities of Molinio-Arrhenatheretea class occurring in Poland at the level of various syntaxa and to determine the taxonomic diversity, the share of geographical-historical groups and life forms among invasive species in meadow communities in Poland. The list includes 36 invasive species of vascular plants, among which the most numerous are representatives of the families Asteraceae, Poaceae, and Fabaceae, kenophytes dominate over archaeophytes, and of life forms hemikryptophytes and therophytes predominate. The most invasive vascular plant species were found in the Arrhenatherion elatioris and Cnidion dubii associations. The spread of alien vascular plant species into meadow communities requires further research. pl
dc.subject.pl gatunki inwazyjne, kenofity,archeofity,klasa Molinio-Arrhenatheretea, zbiorowiska łąkowe. pl
dc.subject.en Invasive species, kenophytes, archaeophytes, Molinio-Arrhenatheretea class, meadow communities. pl
dc.contributor.reviewer Pliszko, Artur pl
dc.contributor.reviewer Kostrakiewicz-Gierałt, Kinga [SAP11018547] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103089-178414 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)