Jagiellonian University Repository

Ukształtowanie zasady dwuizbowości w Polsce

pcg.skipToMenu

Ukształtowanie zasady dwuizbowości w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.contributor.author Lis, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:46:56Z
dc.date.available 2020-07-26T19:46:56Z
dc.date.submitted 2018-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209597
dc.language pol pl
dc.title Ukształtowanie zasady dwuizbowości w Polsce pl
dc.title.alternative The shaping of the principle of bicameral in Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest bikameralizm polskiego parlamentu. Przedstawione zostało usystematyzowanie i podsumowanie wiedzy na temat bikameralizmu w polskim parlamencie oraz roli Senatu w procesach ustawodawczych. By założenia te mogły zostać w pełni zrealizowane, praca została podzielona na pięć rozdziałów, przybliżających funkcjonowanie polskiego parlamentu i jego drugiej izby, począwszy od zagadnień najbardziej ogólnych, do szczegółowych – a wreszcie do oceny tego funkcjonowania w opinii doktryny. W końcowej części pracy znajdują się odniesienia do poglądów doktryny oraz własna opinia odnosząca się do istoty bikameralizmu. pl
dc.abstract.en The master thesis subject is the bicameralism of the Polish parliament. Systematization has been presentedand a summary of knowledge about bicameralism in the Polish parliament and the role of the Senate in legislative processes. In order for these assumptions to be fully realized, the master thesis was divided into five chapters, bringing together the functioning of the Polish parliament and it's second chamber, ranging from the most general issues to the detailed ones, and finally the evaluation of the functioning of the doctrine. In the final part of the master thesis there are references to doctrinal views and the own opinion on the essence of bicameralism. pl
dc.subject.pl bikameralizm, parlament, Sejm, Senat, monokameralizm, multikameralizm, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kształtowanie. pl
dc.subject.en bicameralism, parliament, Senate, monocameralism, multicameralism, Constitution of the Republic of Poland, Constitution of the Polish People's Republic, shaping. pl
dc.contributor.reviewer Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.contributor.reviewer Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103033-131861 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)