Jagiellonian University Repository

Geografia wydarzeń kulturalnych w Krakowie

pcg.skipToMenu

Geografia wydarzeń kulturalnych w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Zborowski, Andrzej [SAP11012478] pl
dc.contributor.author Leńczowska, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:46:10Z
dc.date.available 2020-07-26T19:46:10Z
dc.date.submitted 2018-10-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209585
dc.language pol pl
dc.title Geografia wydarzeń kulturalnych w Krakowie pl
dc.title.alternative Geography of cultural events in Krakow pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem głównym niniejszej pracy jest zbadanie przestrzennego zróżnicowania i rozmieszczenia instytucji oraz wydarzeń kulturalnych na obszarze Krakowa wraz z analizą ich odbioru społecznego i wpływu na otoczenie, a także, w przypadku instytucji, opis ich funkcjonowania. Wszystkie wyżej wymienione aspekty badania opracowane zostały dla okresu 2005-2015.Niniejsza praca zawiera: historię kulturalną Krakowa, podział instytucji i wydarzeń kulturalnych według różnych kryteriów, odbiór wydarzeń i instytucji kulturalnych oraz ich wpływ na życie społeczne mieszkańców Krakowa oraz funkcjonowanie instytucji kulturalnych, a także układ przestrzenny wydarzeń i instytucji kulturalnych, to jest: lokalizacja, rozmieszczenie, występowanie, strukturę i dokonane w tych aspektach zmiany, przedstawione za pomącą map, kartogramów i kartodiagramów oraz tabel. Całość pracy opiera się na źródłach zebranych w bibliotekach oraz instytucjach zajmujących się tematyką wydarzeń kulturalnych w Krakowie. W Krakowie w latach 2005-2015 na płaszczyźnie kulturalnej dokonał się szereg zmian. Zmienił się przede wszystkim układ przestrzenny zarówno wydarzeń jak i instytucji kulturalnych. W przeciwieństwie do roku 2005 jest ich więcej w przestrzeni miasta. Koncentrują się one już nie tylko w centrum Krakowa ale również w innych jego częściach. Struktura rodzajów wydarzeń i instytucji kulturalnych poszczególnych dzielnic także się zmieniła. Charakteryzuje je pod tym względem większa różnorodność. Występowanie poszczególnych typów wydarzeń kulturalnych koncentruje się głównie w tych rodzajach instytucji kulturalnych które im sprzyjają, ale coraz częściej pojawiają się także w nie związanych z nimi miejscach. Pomimo ciągłego rozwoju w aspekcie kulturalnym Kraków boryka się z wieloma problemami związanymi z tą sferą życia. Chcąc zachować swój wizerunek stolicy kulturalnej Polski musi pielęgnować swoją historię i tradycję, ale przede wszystkim otwierać się na zmiany, które dyktują nowe pokolenia, wsłuchując się w nie i realizując jego potrzeby. pl
dc.abstract.en The main goal of this work is to study spatial diversity and the distribution of cultural institutions and events in the area of Krakow along with the analysis of their social reception and impact on the environment and, in the case of an object, a description of their functioning. All the above-mentioned aspects of the study were developed for the years 2005-2015.This work includes: the cultural history of Krakow, the division of cultural institutions and events according to different criteria, the reception of cultural events and their impact on the social life of Krakow residents and the functioning of cultural institutions, and the spatial arrangement of cultural events and institutions, that is: location, location , occurrence, structure and changes made in these aspects, presented with the help of maps, cartograms and cartodiagrams and tables. The whole work is based on sources collected in libraries and institutions dealing with the subject of cultural events in Krakow.In Krakow in 2005-2015, many changes took place at the cultural level. The spatial arrangement of both events and cultural institutions has changed. In contrast to 2005, there are more of them in the city space. They are concentrated not only in the center of Krakow but also in other parts of it. The structure of types of events and cultural institutions of individual districts has also changed. They are characterized by greater diversity in this respect. The occurrence of particular types of cultural events is concentrated mainly in those types of cultural institutions that support them, but more and more often appear in unconnected places. Despite continuous development in the cultural aspect, Krakow is struggling with many problems related to this sphere of life.Wanting to preserve its image of the cultural capital of Poland, it must cultivate its history and tradition, but above all open to changes that dictate new generations, listening to them and realizing its needs. pl
dc.subject.pl instytucje kulturalne, wydarzenia kulturalne, struktura, odbiór społeczny, układ przestrzenny pl
dc.subject.en cultural institutions, cultural events, structure, social perception, spatial arrangement pl
dc.contributor.reviewer Zborowski, Andrzej [SAP11012478] pl
dc.contributor.reviewer Soja, Maria [SAP11007804] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103019-216352 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy geografia społeczno-ekonomiczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)