Jagiellonian University Repository

Umowne ograniczenie odpowiedzialności osobistej dłużnika w obrocie dwustronnie profesjonalnym

pcg.skipToMenu

Umowne ograniczenie odpowiedzialności osobistej dłużnika w obrocie dwustronnie profesjonalnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Pisuliński, Jerzy [SAP11013200] pl
dc.contributor.author Goryczka, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:43:45Z
dc.date.available 2020-07-26T19:43:45Z
dc.date.submitted 2016-04-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209547
dc.language pol pl
dc.title Umowne ograniczenie odpowiedzialności osobistej dłużnika w obrocie dwustronnie profesjonalnym pl
dc.title.alternative Limited liability clauses restricting creditor`s right to statisfy the debt from debtor`s assets in business-to-business transactions pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest próba zarysowania ram prawnych, w których stronom przysługuje kompetencja do ograniczenia ustawowego prawa wierzyciela do uzyskania zaspokojenia z całego majątku dłużnika na wypadek braku dobrowolnego wykonania zobowiązania.W pierwszej części pracy, autor analizuje przydatność tego rodzaju postanowienia umownego na tle funkcji i zalet jakie przedstawiają inne, stosowane w obrocie rodzaje umownych ograniczeń odpowiedzialności.Następnie autor ustosunkowuje się do pojawiających się w doktrynie kontrowersji w zakresie charakteru prawnego uprawnienia wierzyciela do uzyskania zaspokojenia z majątku dłużnika (jego materialnoprawnej lub procesowej natury). W tym zakresie analiza odwołuje się do ustaleń francuskiej i niemieckiej doktryny prawa cywilnego.Biorąc pod uwagę wszystkie skutki charakterystyczne dla umownego ograniczenia odpowiedzialności osobistej dłużnika, autor proponuje zróżnicowanie oceny tego typu klauzul w zależności od ich treści, prezentując zarazem możliwe rozwiązania zapewniające zgodność takiego zastrzeżenia umownego z konstrukcją zasady swobody umów przyjętą w polskim kodeksie cywilnym(art. 353(1) k.c.).W ostatniej części niniejszej pracy zostają wskazane praktyczne przykłady zastosowania umownego ograniczenia odpowiedzialności osobistej dłużnika, m.in. problem dopuszczalności ograniczenia odpowiedzialności dłużnika osobistego do przedmiotu hipoteki. pl
dc.abstract.en The subject of this master degree's thesis is to delineate the legal frames of parties autonomy in limitting the statutory right of a creditor to satisfy the debt from any debtor`s asset in case the obligation is not met, thus allocating possible risks connected with contract`s execution.In the first part, the author discusses functionality of such clauses, as compared to other contractual arrangments limiting debtor`s liability for non performance of an contractual obligation.Subsequently, author confronts doctrinal controversies as to the material or procedural nature of creditors right to satisfy the debt from debtor`s assets. In that regard the analysis includes comparative arguments drawn from french and german civil law doctrine.Basing on the total consideration of all characteristics of creditor`s right, the author proposes to differentiate the clauses in question and presents possbile measures making such clauses conform the principle of freedom of contract as provided by the polish code civil (art. 353(1) k.c.).In the last part of this work some practical examples for aplication of the clauses in question are discussed ie. limitation of personal debtor`s liability to the object of mortage. pl
dc.subject.pl dług i odpowiedzialność, zakres odpowiedzialności, umowne ograniczenie odpowiedzialności, odpowiedzialność osobista, prawo materialne, prawo procesowe pl
dc.subject.en debt and liability, scope of liability, limitiation of liability clause, personal liability, material law, procedural law pl
dc.contributor.reviewer Pisuliński, Jerzy [SAP11013200] pl
dc.contributor.reviewer Swaczyna, Bartłomiej [SAP11017401] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102971-128445 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)