Jagiellonian University Repository

Przeciwdzialanie dyskryminacji w Polsce po 1989 roku

pcg.skipToMenu

Przeciwdzialanie dyskryminacji w Polsce po 1989 roku

Show full item record

dc.contributor.advisor Stoczewska, Barbara [SAP11008042] pl
dc.contributor.author Szwaczka, Ryszard pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:41:27Z
dc.date.available 2020-07-26T19:41:27Z
dc.date.submitted 2016-03-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209511
dc.language pol pl
dc.title Przeciwdzialanie dyskryminacji w Polsce po 1989 roku pl
dc.title.alternative Counteracting discrimination in Poland after 1989 yr pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Dyskryminacja to nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami i prawnie nieusprawiedliwione traktowanie. To takie działanie, które stanowi znaczące naruszenie zasad równego traktowania oraz jest pogwałcenie podstawowych praw i wolności człowieka.Celem mojej pracy jest ukazanie:- Podstawowych rodzajów dyskryminacji- Przykładów mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji.- Praca ma wskazać, przykłady dyskyminacji, o których nie wszyscy muszą wiedziećZ jednej strony celem jest analiza własna, z drugiej wertyfikacja czy dyskryminacja jest rzeczywiście częstym zajwiskiem w naszym kraju i czy wpływa na życie społeczne ludzi. pl
dc.abstract.en Discrimination is wrongful objective reasons and legally unjustified treating. It is such action, which includes significant violation rules of even treatment and to breach basic laws and freedom of humanMain goal of my work is to show:- Primary reasons of discrimination - Examples which should lead to counter discrimination- My work has to show examples of discrimination which are not quite known for everyone.From one side the target is to show own analysis but on the other hand, verification whether discrimination is actually frequent phenomenon in Poland and does it impact life of our society. pl
dc.subject.pl 1) Dyskryminacja2) Niechęć3) Preferencje4) Przemoc5) Represja6) Terror 7) Uprzedzenia8) Antypatia pl
dc.subject.en 1) Discrimination 2) Aversion 3) Preferences4) Violence 5) Repression6) Terror7) Prejudice 8) Antipathy pl
dc.contributor.reviewer Stoczewska, Barbara [SAP11008042] pl
dc.contributor.reviewer Kimla, Piotr [SAP11017778] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102877-185828 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)