Jagiellonian University Repository

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

pcg.skipToMenu

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

Show full item record

dc.contributor.advisor Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.author Trzcionka, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:39:01Z
dc.date.available 2020-07-26T19:39:01Z
dc.date.submitted 2016-04-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209473
dc.language pol pl
dc.title ZARZĄDZANIE WIEDZĄ WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI pl
dc.title.alternative KNOWLEDGE MANAGEMENT CHALLENGE OF MODERN ECONOMY pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zarządzanie wiedzą jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy. W polskiej literaturze naukowej brakuje pozycji omawiającej modele zarządzania wiedzą na konkretnych przykładach. W pracy zawarto teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym. Oprócz tego, w części badawczej, scharakteryzowano model zarządzania wiedzą stosowany w banku Credit Agricole. Ustalono, że stosuje on procesowy schemat zarządzania wiedzą, który składa się z lokalizowania wiedzy, pozyskiwania wiedzy, rozwijania wiedzy, dzielenia się wiedzą i jej rozpowszechniania, wykorzystywania i zachowywania wiedzy. Dla poprawy jego funkcjonowania konieczne jest opracowanie jednolitej strategii, wdrożenie pomiaru zasobów intelektualnych i wzbogacenie systemu motywacyjnego. pl
dc.abstract.en Knowledge management is a relatively new field of knowledge. The Polish literature is missing from models of knowledge management discusses specific examples. This paper contains theoretical basis for knowledge management and intellectual capital. In addition, the research part, characterized knowledge management model used in the bank Credit Agricole. It was established that he uses the process of knowledge management scheme, which consists of locating knowledge, knowledge acquisition, knowledge development, knowledge sharing and distribution, use, and retention of knowledge. To improve its performance, it is necessary to develop a unified strategy, implementation and measurement of intellectual resources to enrich the incentive system. pl
dc.subject.pl system informacyjny - zarządzanie kapitałem intelektualnym - zarządzanie wiedzą. pl
dc.subject.en Information system – management of intellectual capital – knowledge management pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102825-185860 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)