Jagiellonian University Repository

Zarządzanie jako konsekwencja procesów społecznych

pcg.skipToMenu

Zarządzanie jako konsekwencja procesów społecznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Nierenberg, Bogusław [SAP11019110] pl
dc.contributor.author Natanek, Dariusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:38:45Z
dc.date.available 2020-07-26T19:38:45Z
dc.date.submitted 2016-09-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209469
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie jako konsekwencja procesów społecznych pl
dc.title.alternative MANAGEMENT AS THE CONSEQUENCE OF SOCIAL PROCESSES pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest proces zmiany metody zarządzania, który jest konsekwencją procesów społecznych w organizacji. Zagadnienia, które są w niej zawarte dotyczą nowych metod zarządzania organizacją, miejsca pracownika w organizacji, opis historii i działalności przedsiębiorstw.Teza stawiana w pracy dotyczy wpływu zatrudnianych pracowników na metody zarządzania przedsiębiorstwem i efektu tych zmian w prowadzonej działalności. Autor pragnie udowodnić, że w nowych przedsiębiorstwach, zatrudniających młodych pracowników sposób zarządzania dostosowywany jest do ich potrzeb.Do analizy owego zjawiska zostały przeprowadzone badania w spółkach W2M Sp z o.o. oraz Weblin Sp z o.o. Wśród wykorzystanych metod badawczych została przeprowadzona obserwacja uczestnicząca w owych przedsiębiorstwach oraz analiza dokumentów źródłowych.Wynikiem badań było niejednoznaczne potwierdzenie stawianej tezy. Menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw zmieniają sposoby zarządzania pod wpływem zatrudnianych pracowników, ale również na skutek wykonywanego zlecenia. Wyniki badań wskazują, że menedżerowie, aby organizacja prawidłowo funkcjonowała wprowadzają udogodnienia dla pracowników. pl
dc.abstract.en The subject of this scientific work is the process of changes in the management method that results from social processes in an organization. The elaborated issues concern new methods of organization management, the role of an employee in the organization, the history and business activity of enterprises. The thesis of this dissertation refers to the impact of employees on business management methods as well as their influence on the company business. The author aims to prove that in the new enterprises that employ young employees the management method is adjusted to the employees' needs.The analysis is based on the research carried out in two companies: W2M Sp z o.o. and Weblin Sp. z o.o. The implemented research techniques include participant observation and desk research. The conclusion of the research was ambiguous. The managers and owners of companies modify methods of management to adjust to new employed personnel but also to requirements of the particular job. The findings of the study show that managers provide amenities for employees in order to ensure proper functioning of the organization. pl
dc.subject.pl ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA, PRACOWNIK pl
dc.subject.en MANAGEMENT, ORGANIZATION, EMPLOYEE pl
dc.contributor.reviewer Nierenberg, Bogusław [SAP11019110] pl
dc.contributor.reviewer Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102820-183808 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)