Jagiellonian University Repository

Posiadanie i jego ochrona w prawie rosyjskim

pcg.skipToMenu

Posiadanie i jego ochrona w prawie rosyjskim

Show full item record

dc.contributor.advisor Zoll, Fryderyk [SAP11015242] pl
dc.contributor.author Grzywna, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:34:12Z
dc.date.available 2020-07-26T19:34:12Z
dc.date.submitted 2016-02-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209403
dc.language pol pl
dc.title Posiadanie i jego ochrona w prawie rosyjskim pl
dc.title.alternative Possession and possessory protection in russian civil law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca poświęcona jest omówieniu pojęcia posiadania i rozwojowi ochrony posesoryjnej w prawie rosyjskim. Posiadanie w prawie rosyjskim przeszło drogę od stopniowego wprowadzania tych instytucji do systemu prawa, poprzez zupełną rezygnację z nich w prawie radzieckim i zastąpienie ochrony posesoryjnej środkami ochrony petytoryjnej posiadania opartego na tytule prawnym, aż do postulatów przywrócenia cywilnych środków uproszczonej ochrony każdego rodzaju posiadania. Przepisy regulujące posiadanie oraz ochronę posesoryjną zostały zawarte w projekcie ustawy zmieniającej kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej nr 47538-6 przygotowanym przez Radę do spraw kodyfikacji i rozwoju prawa cywilnego.Pierwszy rozdział pracy zawiera omówienie pojęcia, istoty posiadania, przedstawia germańską i romańską teorie posiadania, jego rodzaje i rolę w prawie cywilnym, zaś drugi omawia rozwój ochrony posesoryjnej w dawnym prawie rosyjskim, w Zwodzie Praw, Grażdanskim Ułożeniu oraz wykluczenie ochrony posesoryjnej z kodeksów cywilnych RSFRR z 1922 r., 1964 r. i przedstawia rozwiązanie zawarte w obecnie obowiązującym kodeksie cywilnym FR z 1992 r. Następnie przedstawione zostają sposoby i mechanizmy ochrony posesoryjnej proponowane w projekcie zmian do kodeksu cywilnego. Trzeci rozdział zawiera przegląd teorii uzasadniających potrzebę ochrony posiadania. Wywód dotyczący prawa rosyjskiego zawiera także liczne odesłania do uregulowania tych instytucji w prawie polskim oraz innych prawodawstw państw europejskich. Celem pracy jest pokazanie specyfiki tradycji i historii prawa rosyjskiego, która doprowadziła do wykształcenia w projekcie kodeksu cywilnego FR regulacji posiadania i ochrony posesoryjnej, która pomimo czerpania z dorobku prawa europejskiego nie powtarza w całości żadnego istniejącego już rozwiązania, zaś przystosowuje poszczególne elementy do potrzeb i realiów systemu prawnego Federacji Rosyjskiej. Praca wskazuje na potrzebę przywrócenia do prawa rosyjskiego regulacji posiadania i ochrony posesoryjnej oraz wykazuje znaczenie tej zmiany dla umacniania ochrony prawa własności oraz poprawy ogólnego stanu praworządności i bezpieczeństwa. pl
dc.abstract.en This master thesis covers the topic possession and the development of possessory protection in Russian law. Possession in Russian law went through the long process from the gradual introduction of these institutions to the legal system, through it's complete abandonment in Soviet law and replacing the posessory protectionwiththe means of petitory protection, based on legal title, till the demands of restoration of simplified means of civil protection of any of possession. The provisions regulating the possession and it's protection have been included in the draft No. 47538-6 amending the Civil Code of the Russian Federation, prepared by the Council for the codification and development of civil law.The first chapter of the thesis contains the description of the legal concept of possession, shows the theories based on Germanic and Roman, presents types of possession and it's role in civil law. The second chapter discusses the development of possessory protection in old Russian law, in legal documents Swod Zakonow, Grażdanskoje Ułozhenije and the later exclusion of provisions regulating possessory protection from Civil Codes RSFRR 1922, Civil Code RSFSR 1964 and presents regulations contained in the Civil Code of Russian Federation 1992. Then there are presented ways and mechanisms of possessory protection proposed in the draft amendmenent to the Civil Code. The third chapter provides an overview of the theories justifying the need for protection of possession. Comments on the Russian law also contains numerous references to regulations of these institutions in the Polish law and other legislations of European countries. The aim of the thesis is to show the specificity of traditions and history of the Russian law, which has led to the creating in the draft amendiment to the Civil Code FR regulations of possession and possessory protection that is inspired by the achievements of European law but does not fully repeat any existing solutions and adapts the this institutions to the legal system of the Russian Federation. The autor points out to the need to restore provisions regulating possession and possessory protection into the Russian law and shows the importance of this implementation for strengthening property rights' protection and improving the general condition of the rule of law and security in Russian Federation. pl
dc.subject.pl Posiadanie, ochrona posesoryjna, prawo rosyjskie, prawo cywilne pl
dc.subject.en Possession, possessory protection, Russian law, Civil law pl
dc.contributor.reviewer Zoll, Fryderyk [SAP11015242] pl
dc.contributor.reviewer Pecyna, Marlena [SAP11019969] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102722-126322 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)