Jagiellonian University Repository

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości na przykładzie firmy PBG S.A. w upadłości układowej

pcg.skipToMenu

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości na przykładzie firmy PBG S.A. w upadłości układowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Włudyka, Tadeusz [SAP11008780] pl
dc.contributor.author Zadęcka, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:33:46Z
dc.date.available 2020-07-26T19:33:46Z
dc.date.submitted 2016-01-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209396
dc.language pol pl
dc.title Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości na przykładzie firmy PBG S.A. w upadłości układowej pl
dc.title.alternative Proceedings for bankruptcy on the example of the PBG SA company in bankruptcy arrangement pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem tejże pracy jest ukazanie istoty upadłości przedsiębiorstwa, jej celów i przyczyn, które wywołują to zjawisko, jak również wskazanie na rozwiązania prawne, które mają zminimalizować skutki upadłości przedsiębiorstwa dla innych podmiotów i całej gospodarki. Podjęto próbę oceny istniejących regulacji, stawiając przy tym tezę główną, iż skuteczność polskiego systemu upadłościowego jest niewielka.Praca składa się z czterech części. W pierwszej z nich zdefiniowano pojęcie upadłości przedsiębiorstwa, przedstawiono je w kilku aspektach oraz sklasyfikowano rodzaje upadłości. Wskazano na zasadnicze cele i funkcje postępowania upadłościowego oraz podstawowe przyczyny tego zjawiska. Nacisk położono na zdefiniowanie przyczyn upadłości polskich przedsiębiorstw. Druga część pracy zawiera opis regulacji prawa upadłościowego i naprawczego oraz scharakteryzowała zastosowanie tych regulacji w praktyce. Podjęto próbę oceny funkcjonujących przepisów oraz nowych regulacji prawnych w przedmiocie upadłości, które diametralnie zmieniają dotychczasową procedurę upadłościową.Trzecia, zasadnicza część pracy w całości poświęcona jest procedurze upadłościowej. Zaczyna się od wskazania na przesłanki ogłoszenia upadłości, a następnie dokonany jest opis przebiegu postępowania upadłościowego ze wskazaniem różnych form, w jakich postępowanie może być prowadzone z jednoczesnym wyodrębnieniem jego skutków dla poszczególnych uczestników postępowania.Ostatni, czwarta część pracy poświęcona jest prezentacji procedury postępowania upadłościowego na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa PGB S.A. obecnie w upadłości układowej. Dokonano prezentacji firmy, opisano powody wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości oraz przebieg postępowania upadłościowego. pl
dc.abstract.en The purpose of the study is to show the essence of bankruptcy, its objectives and reasons that cause this phenomenon, as well as an indication of the legal solutions, which are to minimize the impact of bankruptcy for the other market participants and the entire economy. An attempt has been made to assess the existing regulations, forming the thesis that the effectiveness of the Polish system of bankruptcy is low. The paper consists of four parts. The first one defines the concept of insolvency, it is presented in several respects and classifies types of bankruptcy. It points out the basic objectives and functions of the insolvency proceedings and the root causes of this phenomenon. The emphasis is put on defining the causes of bankruptcy of Polish companies. The second part of the dissertation describes the regulation of bankruptcy law and characterises the application of these regulations in practice. It also attempts to assess the functioning of legislation and new regulations concerning bankruptcy, which radically alter the current insolvency proceedings. The third part of the work is dedicated to the insolvency proceedings. It begins by pointing out the reasons for bankruptcy, then presents a description of the course of bankruptcy proceedings indicating different forms in which the procedure can be carried out with the simultaneous separation of its implications for the individual participants in the proceedings. The last part of the work is devoted to the presentation of a bankruptcy procedure on the example of the Polish company PBG SA currently applying for bankruptcy. The paper offers a presentation of the company, describes the reasons for the request for bankruptcy and insolvency proceedings. pl
dc.subject.pl przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo w upadłości układowej, postępowanie restrukturyzacyjne. pl
dc.subject.en Company, Proceedings for bankruptcy, company in bankruptcy arrangemen,restructuring progress pl
dc.contributor.reviewer Włudyka, Tadeusz [SAP11008780] pl
dc.contributor.reviewer Woroniecki, Paweł [SAP14002456] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102703-130625 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)