Jagiellonian University Repository

Odpowiedzialność małżonka za długi zaciągnięte przez współmałżonka.

pcg.skipToMenu

Odpowiedzialność małżonka za długi zaciągnięte przez współmałżonka.

Show full item record

dc.contributor.advisor Pisuliński, Jerzy [SAP11013200] pl
dc.contributor.author Kurz, Martyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:33:30Z
dc.date.available 2020-07-26T19:33:30Z
dc.date.submitted 2016-03-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209392
dc.language pol pl
dc.title Odpowiedzialność małżonka za długi zaciągnięte przez współmałżonka. pl
dc.title.alternative The spouse’s responsibility for debts incurred by the other spouse. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było omówienie regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności małżonka za długi zaciągnięte przez współmałżonka przy uwzględnieniu problemów i wątpliwości dotyczących tego zagadnienia. Praca została podzielona na sześć rozdziałów. Rozdział pierwszy został poświęcony przybliżeniu dwóch pojęć: długu i odpowiedzialności, przy analizie ich wzajemnej relacji. Rozdział drugi dotyczy ogólnej charakterystyki odpowiedzialności małżonka dłużnika za zobowiązania. Zostało omówione w jaki sposób na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się odpowiedzialność współmałżonków za zobowiązania oraz wyszczególniono solidarną odpowiedzialność małżonków za zobowiązania. W pracy na pierwszy plan wysunięta została kwestia zgody małżonka dłużnika na zaciągnięcie zobowiązania, co zostało przedstawione w kolejnym rozdziale. Wyrażenie tej zgody jest kluczowym elementem w odniesieniu do zobowiązań współmałżonka dłużnika. W rozdziale czwartym została omówiona odpowiedzialność jednego z małżonków za zobowiązania niewynikające z czynności prawnej, a także w sytuacji gdy wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego dłużnika. Przede wszystkim przedstawiono charakterystykę przesłanek odpowiedzialności z art. 41 § 2 i § 3 k.r.o. i odniesiono się do krytyki, jaka została skierowana wobec art. 41 § 2 k.r.o. Przedmiotem rozważań zawartych w rozdziale piątym, jako uzupełnienie uregulowań materialnoprawnych są zagadnienia proceduralne związane z egzekucją z majątku wspólnego małżonków. Ostatni rozdział szósty dotyczy tego, w jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność małżonków po ustaniu wspólności, zwracając uwagę zwłaszcza na sytuację wierzyciela w takim przypadku. Temat omówiony został na podstawie polskiej literatury przedmiotu dotyczącej obowiązujących i nie obowiązujących już aktów prawnych. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to discuss the matter of legal regulations concerning the spouse’s responsibility for debts incurred by the other spouse, taking into account the problems and doubts connected with this issue. The study has been divided into six chapters. The first chapter has been devoted to the introduction of two concepts: debt and responsibility with the analysis of their mutual relation. The second chapter contains a general description of responsibility of the debtor’s spouse for the liabilities. It discusses how the responsibility of spouses for liabilities has been developing and it specifies the joint and several responsibility of spouses for liabilities. In the foreground, the thesis discusses the issue of consent of the debtor’s spouse to incur the obligation, what has been presented in the chapter that follows. Expression of this consent is the key element in relation to the obligations of the debtor’s spouse. Chapter four presents the responsibility of one of the spouses for obligations not resulting from legal action and in the situation when the claim was established before joint property had been formed or refers to the personal property of the debtor. Above all it presents the characteristic of prerequisites of responsibility as in Article 41 § 2 and § 3 of the Family and Guardianship Code, making reference to criticism that had been directed towards Article 41 § 2 of the Family and Guardianship Code. The fifth chapter deals with procedural issues related to the enforcement against joint property of the spouses, as a complement to substantive and legal regulations. The last, sixth chapter, deals with the responsibility of spouses after termination of joint property of the husband and wife, paying particular attention to the situation of the creditor. The topic was discussed on the basis of Polish literature on the subject concerning legal instruments already in force and those not binding anymore. pl
dc.subject.pl dług, odpowiedzialność, odpowiedzialność małżonka za długi, zgody małżonka dłużnika na zaciągnięcie zobowiązania,egzekucja z majątku wspólnego małżonków pl
dc.subject.en debt, responsibility, the spouse’s responsibility for debts, debtor’s spouse to incur the obligation, enforcement against joint property of the spouses pl
dc.contributor.reviewer Pisuliński, Jerzy [SAP11013200] pl
dc.contributor.reviewer Swaczyna, Bartłomiej [SAP11017401] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102676-100329 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)