Jagiellonian University Repository

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i jego kompetencje

pcg.skipToMenu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i jego kompetencje

Show full item record

dc.contributor.advisor Zimmermann, Jan [SAP11005767] pl
dc.contributor.author Mańko, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:32:41Z
dc.date.available 2020-07-26T19:32:41Z
dc.date.submitted 2016-04-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209379
dc.language pol pl
dc.title Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i jego kompetencje pl
dc.title.alternative President of the Energy Regulatory Office and its competencies pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest omówienie jednego z organów administracji publicznej- Prezesa URE i jego kompetencji. W pierwszym rozdziale zostały opisane niezależne organy regulacyjne w wybranych krajach, w drugim przedstawione zostało usytuowanie Prezesa URE w strukturze organów administracji publicznej. W kolejnych autor dokonał analizy kompetencji Prezesa URE. Ostatnie rozdziały zawierają opis postępowania przed Prezesem URE oraz kontrolę nad działalnością Prezesa URE. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis is to discuss one of the independent administrative bodies - ERO President and his competence. The first chapter describes the independent regulatory bodies in selected countries and location of the President of the ERO in the structure of public administration bodies .In the following chapters the author analyzed the powers of the President of ERO. The last chapters describe the proceedings before the President of the Energy Regulatory Authority and control over the activities of the President of ERO pl
dc.subject.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, niezależny organ regulacyjny, Urząd Regulacji Energetyki, kompetencje, postępowanie przed Prezesem URE pl
dc.subject.en President of the Energy Regulatory Office, independent regulatory authority, The energy regulatory office, competencies, proceedings before the President of ERO pl
dc.contributor.reviewer Zimmermann, Jan [SAP11005767] pl
dc.contributor.reviewer Jakimowicz, Wojciech [SAP11017404] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102570-128756 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)