Jagiellonian University Repository

Książka jak świat. Wybrana problematyka słowackiej literatury dla dzieci i młodzieży po 1989 roku.

pcg.skipToMenu

Książka jak świat. Wybrana problematyka słowackiej literatury dla dzieci i młodzieży po 1989 roku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Juda, Celina [SAP11011500] pl
dc.contributor.author Sadowska, Jadwiga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:29:33Z
dc.date.available 2020-07-26T19:29:33Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209330
dc.language pol pl
dc.title Książka jak świat. Wybrana problematyka słowackiej literatury dla dzieci i młodzieży po 1989 roku. pl
dc.title.alternative A book like the world. Problems of Slovak children's literature after 1989. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Autorka pracy bada najważniejsze zjawiska w literaturze dla dzieci i młodzieży na Słowacji po roku 1989. W pierwszym rozdziale przybliżone zostały terminy: "książka dziecięca" i "literatura dziecięca", omówione zostały sposoby klasyfikazji gatunkowej współczesnej lietartury dla dzieci i młodzieży oraz wskazane zostały wyzwania książki dziecięcej u progu XXI wieku, czyli kryzys czytelnictwa, McDonaldyzacja i disnejizacja literatury, nowe środki przekazu, wypierające tradycyjną książkę. W rozdziale drugim zawarty jest krótki zarys historii rozwoju słowackiej literatury dla dzieci i młodzieży od epoki romantyzmu po lata 90 XX w. Następnie pokrótce zarysowana została historia rozwoju ilustracji, ze szczególnym uwzględnieniem twórczośi L. Fulli. Na podstawie analizy dzieł czworga transparentnych pisarzy literatury dziecięcej: D. Heviera, G.Futovej, D. Taragela i Š. Moravčíka autorka wskazuje na symptomatyczne zjawiska literackie przełomu XX i XXI wieku. Twórczość D. Heviera badana jest pod kątem aktualności paradygmatu analizy, stworzonego przez W. Propp, zjawiska "liberatury", "książki konwergencyjnej" oraz literatury pragmatycznej. Analiza dzieł G. Futovej pozwoliła wyróżnić podtawowe tematy, podejmowane przez literaturę dziecięcą XXI wieku, czyli problemy adolescencji, adaptacji, poszukiwania tożsamości oraz konfliktu pokoleń. Utwory D. Taragela i Š. Moravčíka badane były przez pryzmat estetyki postmodernistycznej, co umożliwiło wypunktowanie kolejnych zjawisk, chrakterystycznych dla słowackiej książki dziecięcej ostatniego ćwierczwiecza, czyli nawiązywanie do tradycji, intertekstualość, dekonstrukcję klasycznych wzorców bajkowych i ponowoczesną grę z czytelnikiem. Po wnikliwej analizie wybranych dzieł, pojawia się wniosek, że słowacka literatura dla dzieci i młodzieży po roku 1989 jest lityeraturą pełnowartościową i w pełni ukształtowaną. pl
dc.abstract.en The author shows the changes and most important issues in Slovak children's book after 1989. This historical year has opened new options for the evolution process of the literature and book publishing in Slovakia. During last 25 years, children's literature in Slovakia has created it's own poetic and the modern shape of children's book. By analyzing pieces of 4 writers Daniel Hevier, Gabriela Futova,Štefan Moravčík and Dušan Taragel, the author showed most specific elements of modern Slovak book for children. The most important items of modern Slovak children's literature are: children's perspective and postmodern folk. pl
dc.subject.pl literatura, literatura dla dzieci i młodzieży, dziecko, młodzież, książka dziecięca, dziecięca perspektywa, dziecięcy odbiorca, literatura dziecięca, Daniel Hevier, Gabriela Futová, Štefan Moravčík, Dušan Taragel, bajka, baśń, wiersz, postmodernizm, książka konwergencyjna, liberatura, literatura totalna, konwergencja, bajka wywrotowa, proza społeczna, ilustracja, gra, groteska pl
dc.subject.en literature, children's literature, childhood, kids, children, teenage, poem, fairytale, children's book, books for children, Daniel Hevier, Gabriela Futová,Štefan Moravčík, Dušan Taragel, game, grotesque, legend, children's perspective, liberature, convergense book, convergense, pl
dc.contributor.reviewer Juda, Celina [SAP11011500] pl
dc.contributor.reviewer Hudymač, Aleksandra [SAP11018859] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102397-100162 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia słowiańska - słowacka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)