Jagiellonian University Repository

Współpraca pedagoga szkolnego z uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych

pcg.skipToMenu

Współpraca pedagoga szkolnego z uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych

Show full item record

dc.contributor.advisor Ozga, Elżbieta [SAP11117271] pl
dc.contributor.author Grzanka, Olga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:28:39Z
dc.date.available 2020-07-26T19:28:39Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209316
dc.language pol pl
dc.title Współpraca pedagoga szkolnego z uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych pl
dc.title.alternative Cooperation school counselor with students, parents and teachers in teaching and educational activities pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Prawidłowe wypełnianie roli zawodowej przez pedagoga szkolnego i właściwy przebieg jego współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami ma bardzo duże znaczenie dla środowiska szkolnego. Temat roli zawodowej pedagoga szkolnego, mimo obszernej literatury przedmiotu, wymaga wciąż dalszych rozważań. Zarówno rodzice, jak i dzieci, nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat roli pedagoga szkolnego. Moja praca magisterska składa się z trzech części. W części teoretycznej pracy przedstawione zostały dokumenty regulujące pracę pedagoga szkolnego i ustawy, z których wynikają podejmowane przez pedagoga obowiązki, została opisana rola zawodowa pedagoga szkolnego na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz zamieszczony został zarys historii zawodu nauczyciela- pedagoga. Następnie zostały poddane analizie obszary działalności pedagoga szkolnego, takie jak: działalność profilaktyczna, poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli, wspieranie uczniów z zaburzeniami zachowania i specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz praca z uczniem szczególnie uzdolnionym. W kolejnym rozdziale zostały przytoczone definicje współpracy, jej istota oraz czynniki mające wpływ na jej przebieg, a zwłaszcza uwarunkowania współpracy pedagoga szkolnego z uczniami, rodzicami, nauczycielami i instytucjami w środowisku lokalnym. W części metodologicznej pracy przedstawiona jest metodologia badań własnych. Omówiłam w niej cel i przedmiot badań, problematykę badawczą, zmienne i wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystane w pracy, dokonałam charakterystyki terenu badań, opisałam organizację i przebieg badań, na koniec zaprezentowałam charakterystykę grupy badawczej. Kolejny rozdział pracy został poświecony interpretacji wyników badań własnych. Na podstawie sondażu diagnostycznego została dokonana analiza przebiegu współpracy pedagoga szkolnego z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami w Szkole Podstawowej nr 10 w Olkuszu. Analiza ta umożliwiła wskazanie w jakich obszarach najczęściej przebiega współpraca, które obszary wymagają udoskonalenia i poprawy, jakie oczekiwania mają uczniowie, rodzice i nauczyciele wobec pedagoga szkolnego. Z przeprowadzonych badań zostały wyciągnięte wnioski, które zaprezentowano w końcowej części pracy oraz umieszczono propozycje rozwiązania problemów związanych z przebiegiem współpracy pedagoga szkolnego z uczniami, rodzicami i nauczycielami. pl
dc.abstract.en Correct filling the role of a vocational school counselor and the proper functioning of its cooperation with students, parents and teachers is very important to the school environment. The role of the professional school counselor, despite the extensive literature on the subject, still requires further consideration. Both parents and children do not have sufficient knowledge about the role of the school counselor. My thesis consists of three parts. In the theoretical part of the work presented documents regulating the work of the school counselor and the laws which give rise to obligations undertaken by a teacher, described the role of the professional school counselor based on the available literature and published an outline of the history Keeping teaching teacher. They were then analyzed school counselor business areas, such as preventive activities, counseling for students, parents and teachers to support pupils with behavioral disorders and specific learning difficulties and work with students particularly talented. The next chapter has been cited definitions of cooperation, its essence and factors influencing its course, and especially the conditions of cooperation the school counselor with students, parents, teachers and institutions in the local environment. In the methodological part of the work presents the methodology of its own. I discussed her aim and object of study, research problems, variables and indicators, methods, techniques and research tools used in the work, I made the characteristics of the study area, I described the organization and conduct of the study, at the end I presented the characteristics of the research group. The next section of work has been devoted to interpreting the findings of its own. On the basis of diagnostic survey was carried out analysis of the progress of cooperation the school counselor with students, parents and teachers in the Primary School No. 10 in Olkusz. This analysis also identified areas in which cooperation is most commonly associated which areas need improvement and improvements waiting to students, parents and teachers to the school counselor. The study has been drawn conclusions that were presented at the end of work and provided proposals for solving the problems associated with the school counselor course of cooperation with students, parents and teachers. pl
dc.subject.pl współpraca pedagoga szkolnego z uczniami, współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami, współpraca pedagoga szkolnego z nauczycielami, działania dydaktyczno-wychowawcze, rola pedagoga szkolnego pl
dc.subject.en school counselor collaboration with students, cooperation with parents, school counselor, school counselor collaboration with teachers, teaching and educational activities, the role of the school counselor pl
dc.contributor.reviewer Ozga, Elżbieta [SAP11117271] pl
dc.contributor.reviewer Bieszczad, Bogusław [SAP11116146] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102377-129312 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)