Jagiellonian University Repository

Status mniejszości niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej a sytuacja nieoficjalnej mniejszości polskiej w Republice Federalnej Niemiec

pcg.skipToMenu

Status mniejszości niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej a sytuacja nieoficjalnej mniejszości polskiej w Republice Federalnej Niemiec

Show full item record

dc.contributor.advisor Kuźniak, Brygida [SAP11016701] pl
dc.contributor.author Makuch, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:28:16Z
dc.date.available 2020-07-26T19:28:16Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209310
dc.language pol pl
dc.title Status mniejszości niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej a sytuacja nieoficjalnej mniejszości polskiej w Republice Federalnej Niemiec pl
dc.title.alternative Status of the German minority in the Republic of Poland and the situation of an unofficial Polish minority in the Federal Republic of Germany pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Autor precyzyjnie scharakteryzował różnice w statusie prawnym mniejszości niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej oraz mniejszości polskiej tzw. Polonii w Republice Federalnej Niemiec. Przedstawił podstawowe terminy dotyczące omawianej tematyki oraz międzynarodowe akty prawne, które określają ochronę mniejszości narodowych w ramach uniwersalnej i regionalnej ochrony praw człowieka. Uwzględnił genezę historyczną omawianych grup, ze szczególnym zaakcentowaniem XX wieku oraz problemów współczesnych. Skupił się na statusie formalnoprawnym mniejszości niemieckiej i mniejszości polskiej na podstawie Traktatu między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, oraz podkreślił najważniejsze zadania w zakresie polityki obu państw w stosunkach dwustronnych. Na zakończenie zaprezentował dalsze plany rozwoju i obawy, pojawiające się w tych krajach, niezależnie od statusu prawnego, jaki posiadają obydwie grupy narodowe. pl
dc.abstract.en The author precisely characterised differences in the legal status of the German minority in the Republic of Poland and the Polish minority, also known as the Polish Community, in the Federal Republic of Germany. She presented the basic terminology with regards to the discussed themes as well as international legal acts which define protection of ethnic minorities in the context of universal and regional protection of Human Rights. She took into account historical origins of the two groups, with a particular emphasis on the 20th century and modern issues. The author focused on the status of formal legal rights of the German and Polish minorities based on the Treaty between the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany on good Neighbourhood and Friendly Cooperation, and emphasised the most important challenges in terms of the policy of both states in bilateral relations. To conclude, she presented further evolution plans and concerns, apparent in both countries, which are irrespective of the legal status obtained by the two ethnic minorities. pl
dc.subject.pl Polska, Niemcy, mniejszość narodowa, stosunki Polsko - Niemieckie, status mniejszości narodowej, mniejszość niemiecka, Polacy w Niemczech, Polonia,status prawny, umowa bilateralna, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy międzynarodowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z 17.06.1991 pl
dc.subject.en Poland, Germany, National minority, Polish-German relations, national minority status, German National minority, Poles in Germany, Polonia, legal status, bilateral agreement, Treaty between the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany on good Neigbourhood and Friendly Cooperation of 17 June 1991 pl
dc.contributor.reviewer Kuźniak, Brygida [SAP11016701] pl
dc.contributor.reviewer Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102370-113178 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)