Jagiellonian University Repository

Europejskie aspiracje Ukrainy

pcg.skipToMenu

Europejskie aspiracje Ukrainy

Show full item record

dc.contributor.advisor Cisek, Janusz [SAP11018344] pl
dc.contributor.author Murashevych, Oleksandr pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:27:39Z
dc.date.available 2020-07-26T19:27:39Z
dc.date.submitted 2015-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209300
dc.language pol pl
dc.title Europejskie aspiracje Ukrainy pl
dc.title.alternative European aspirations of Ukraine pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Temat tej pracy obejmuje stosunki Unii Europejskiej i Ukrainy pod względem politycznym. Od zdobycia niepodległości przez Ukrainę 24 lata temu, została przeprowadzona chronologiczna droga różnych wydarzeń w relacjach unijno-ukraińskich, zostało pokazane jak poza Unią Europejską mentalność zwykłego Ukraińca uzyskała kształt mentalności europejskiej. Częściowo wspomniano o relacjach pomiędzy Ukrainą, Unią i Rosją w ostatnich latach. Celem tej pracy jest również bliższe spojrzenie na zjawisko Euromajdanu, jako czynnika który zmienił politykę, zmienił mentalność i zmienił ogólną sytuację geopolityczną w Europie Środkowo-Wschodniej.Pierwszy rozdział dotyczy relacji unijno-ukraińskich od czasu kiedy Ukraina uzyskała niepodległość i do początku Euromajdanu. W tym okresie zostały opisane podstawy prawne stosunków dwóch podmiotów międzynarodowych, oficjalne spotkania przedstawicieli obu stron oraz zawarte umowy. Nie zostało ominięte tak bardzo ważne wydarzenie jak Pomarańczowa Rewolucja.W drugim rozdziale przedstawiony został Euromajdan, głównie przyczyny jego powstania, rola zwykłych ludzi w organizacji tej rewolucji oraz opisane zostały tragiczne końcowe wydarzenia ukraińskiego protestu.W ostatnim rozdziale natomiast, zwrócono szczególną uwagę na tragiczne wydarzenia po Euromajdanie: aneksję Krymu, konflikt rozpoczęty przez Rosję na Donbasie. Pokazano stosunki unijno-ukraińskie pod pryzmatem agresji rosyjskiej wobec Ukrainy. Ogólnie rozdział jest poświęcony również podpisaniu i szczegółom wprowadzenia Umowy stowarzyszeniowej. pl
dc.abstract.en Subject of this work includes political relations between the European Union and Ukraine. Since Ukraine became independent 25 years ago, it was carried out a chronological way of various events in the relations between the EU and Ukraine, was shown how outside the European Union an ordinary Ukrainian mentality obtained shape a European mentality. Partly mentioned about relations between Ukraine, the EU and Russia in recent years.The aim of this work is also a closer look at the phenomenon of Euromajdan, as a factor that has changed the policy, the mentality, the overall geopolitical situation in Central and Eastern Europe.The first chapter concerns the relationship between the EU and Ukraine since Ukraine gained independence, up till the beginning of Euromaidan. During this period was described the legal basis of relations between two international bodies, official meetings between representatives of both sides and agreements. It has not been omitted such a very important event as the Orange Revolution.In the second chapter was presented Euromaidan, mainly the reasons of its creation, the role of ordinary people in the organization of this revolution, and described the tragic final event of the Ukrainian protest.However in the last chapter, was paid particular attention to the tragic events after Euromaidan: the annexation of the Crimea, the conflict initiated by Russia in the Donbass. Was shown relations between EU and Ukraine under the prism of the Russian aggression against Ukraine. In general chapter is dedicated to the signing and close-introduction of the Association Agreement. pl
dc.subject.pl Relacje UE-Ukraina, Pomarańczowa rewolucja, Szczyt w Wilnie, Szczyt w Rydze, Euromajdan, europejskie politycy, Rewolucja godności, aneksja Krymu, rosyjska wojenna agresja, Umowa stowarzyszeniowa, konflikt na Wschodzi Ukrainy. pl
dc.subject.en EU-Ukraine relations, the Orange Revolution, Summit in Vilnius, Summit in Riga, Euromaidan, European politicians, the Revolution of dignity, the annexation of the Crimea, Russian wartime aggression, the Association Agreement, the conflict in eastern Ukraine. pl
dc.contributor.reviewer Kopyś, Tadeusz [SAP11116367] pl
dc.contributor.reviewer Cisek, Janusz [SAP11018344] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102358-125329 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)